การประชุมวิชาการ
การฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน ช่วงที่ 1
ชื่อการประชุม การฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน ช่วงที่ 1
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-016-03-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องดอนเมือง โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมืองกรุงเทพ
วันที่จัดการประชุม 30 -01 มิถุนายน 2563
ผู้จัดการประชุม วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 22 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ภญ.พรพรรณ สุนทรธรรม โทร. 0819408083 e-mail: pornpan.soon@gmail.com