การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacotherapy of New Drugs 2020
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacotherapy of New Drugs 2020
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-010-04-2563
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมกุมารเวชกรรม ชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
วันที่จัดการประชุม 02 -04 กันยายน 2563
ผู้จัดการประชุม ภาควิชาเภสัชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร บุคลกรทางการแพทย์ และนักเภสัชวิทยาที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 18.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันความรู้เกี่ยวกับยารักษาโรคต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ผู้ป่วยหรือญาติสามารถหาความรู้หรือข้อมูลต่าง ๆ ของยาได้จากหลายแหล่ง เช่น ต าราหรือทางอินเตอร์เนต ดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลจึงควรตามความก้าวหน้าดังกล่าว เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะ
ได้รับองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการรักษาผู้ป่วย

ภาควิชาเภสัชวิทยา กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จึงได้จัดการประชุมวิชาการ ภายใต้หัวข้อ Pharmacotherapy of New Drugs 2020 ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยากลุ่มใหม่ ๆ ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานทางเภสัชวิทยา เช่น กลไกการออกฤทธิ์ ผลข้างเคียง รวมถึงข้อมูลด้านเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพันธุศาสตร์ ตลอดจนการนำมาใช้ทางคลินิกตามหลักฐานทางวิชาการที่ทันสมัย โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ

การประชุมครั้งนี้จะแบ่งหัวข้อย่อยเป็นยาที่ใช้ในระบบต่าง ๆ เช่น ยารักษาโรคติดเชื้อ ยารักษามะเร็ง ยารักษาโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด และยารักษาโรคระบบประสาทส่วนกลาง จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์ เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์สามารถเลือกใช้ยา ประเมินการใช้ยา รวมถึงเฝ้าติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยาได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือตามหลักวิชาการได้ดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับยา ซึ่งอาจเป็นยาใหม่ หรือยาที่มีใช้มานานแต่มีข้อบ่งใช้ใหม่ นอกจากนี้ยังเป็นการทบทวนองค์ความรู้พื้นฐานทางภสัชวิทยาที่นำไปสู่การประยุกต์ใช้ทางคลินิก
คำสำคัญ