การประชุมวิชาการ
โครงการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 17
ชื่อการประชุม โครงการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 17
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-009-03-2563
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมฟีนิกซ์ 1-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
วันที่จัดการประชุม 04 -06 มีนาคม 2563
ผู้จัดการประชุม กองวิชาการและแผนงาน กลุ่มงานวิชาการและคลังความรู้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 14 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วิสัยทัศน์ประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2563 กำหนดไว้คือ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง" เพื่อให้คนไทยมีความสุข อยู่ดีกินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้กำหนดให้มีการสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามมาตรา 55 โดยยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยในแผนแม่บทข้อที่ 13 กล่าวถึงการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพวะที่ดีด้วยการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพวะและการป้องกัน รวมถึงการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และตามแผนแม่บทข้อที่ 23 จึงมีความจำเป็นในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งผลต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีในด้านสังคม นโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาวะที่ถูกต้องของคนทุกกลุ่มวันในการขับเคลื่อนนโยบายของประเทศเพื่อมุ่งเป้าตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ จำเป็นต้องมีเวทีในการกระตุ้นและขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกว่า 130 องค์ ร่วมจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ระดับชาติและพื้นที่ด้านสมุนไพรในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านวิชาการ การสร้างและการจัดการความรู้ การนำเสนอองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ในเชิงนโยบาย เชิงวิชาการ และการดูแลสุขภาพของประชาชน สร้างความร่วมมือ ร่วมแลกเปลี่ยน พัฒนาความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนเชิงวัฒนธรรมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านอย่างต่อเนื่อง
การจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ได้มีการพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดงานอย่างต่อเนื่อง ก่อใให้เกิดผลลัพธ์ต่อการพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรไทยหลากหลายประการ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมจากองค์กรภาคีเครือข่ายในทุกระดับ ความร่วมมือเพื่อพัฒนาและคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์ดั้งเดิมและสมุนไพรไทย การพัฒนาเทคโนโลยีด้านสุขภาพ นวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข นำไปสู่การยกระดับนวัตกรรมระดับอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาและสมันไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย และสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไ/ทยและการแพทย์ดั้งเดิมของประเทศให้เครือข่ายชุมชน ผู้ประกอบการ เพื่อสร้างมูลค่าและความมั่นคงทางเศรษฐกิจภายในประเทศกับเศรษฐกิจโลกในอนาคต ให้ประชาชนรู้จัก เชื่อมั่น ชอบและใช้การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างกว้างขวาง การจัดประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติครั้งที่ 17 มีการพัฒนารูปแบบและประเด็นการนำเสนอด้านวิชาการให้ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยมีการทำงานร่วมกับคณะอนุกรรมการวิชาการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและองค์กรภาคีที่เกี่ยว้องในแต่ละประเด็น และจัดทำเอกสารวิชาการประกอบการจัดประชุมวิชาการประจำปี (position paper) เพื่อนำเสนอผลงาน การศึกษา สภาพปัญหา ผลกระทบทางสังคม สุขภาพ เศรษฐกิจ นโยบาย มาตรการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ข้อกำหนดและโอกาสการพัฒนา มีการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและนักวิจัยเชิงระบบ และกิจกรรมตลาดความรู้ไม่น้อยกว่า 25 หลักสูตร ให้ความรู้ไม่น้อยกว่า 56 รอบ และในแต่ละปีจะมีผู้เข้าร่วมการอบรมตลาดความรู้ การทำผลิตภัณฑ์สมุไพรใช้ในครัวเรือน การดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวประมาณ 3,200 คน มีประชาชนร่วมงานปีละประมาณกว่า 157,000 คน มีบุคลากรสาธารณสุขและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการจำนวนกว่า 3,000 คนต่อปี
ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกของประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสร้างความเชื่อมั่นสู่การใช้ประโยชน์ในวิถีชีวิตของประชาชนจากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และยกระดับนวัตกรรมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ และสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายชุมชนและผู้ประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพให้สามารถเชื่อโยงเศรษฐกิจภายในประเทศกับเศรษฐกิจโลกในอนาคต จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา
วัตถุประสงค์
1. เป็นเวทีขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ระดับชาติ และระดับพื้นที่
2. เป็นเวทีการพัฒนาด้านวิชาการ การสร้าง การจัดการความรู้ การนำเสนอองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ในเชิงนโยบาย เชิงวิชาการ และการดูแลสุขภาพของประชาชน
3. เป็นเวทีในการขับเคลื่อนด้านสมุนไพรในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ
4. เป็นเวทีสนับสนุนการขับเคลื่อนเชิงวัฒนธรรมสุขภาพ ระบบการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก
5. เป็นเวทีสร้างความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนาความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน
คำสำคัญ