การประชุมวิชาการ
การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน ประเด็นการเรียนรู้ : โรคที่พบบ่อยกับนักท่องเที่ยว
ชื่อการประชุม การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน ประเด็นการเรียนรู้ : โรคที่พบบ่อยกับนักท่องเที่ยว
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-008-02-2563
สถานที่จัดการประชุม สยามนิรมิตร จังหวัดภูเก็ต
วันที่จัดการประชุม 09 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้จัดการประชุม หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สังกัดบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยาในจังหวัดภูเก็ต จำนวนประมาณ 100 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีประชาการอาศัยอยู่หนาแน่น และมีความหลากหลายของชาติพันธุ์ เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของไทยและของโลก ทางร้านยา จึงต้องมีความรู้ ให้คำแนะนำได้อย่างถ่องแท้ ทางผู้จัดเล็งเห็นความสำคัญจึงได้ขอนำเสนอการจัดประชุม เรื่อง โรคที่พบบ่อยกับนักท่องเที่ยว โดยครั้งที่ 1 นี้ ขอนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร และการใช้ Probiotics และการบริหารจัดการกับอาการปวดกล้ามเนื้อและข้อ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ปัจจุบันมีผู้ผลิต probiotics เข้าสู่ท้องตลาดมากมายหลายชนิด เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและรักษาโรค
มีการศึกษาพบว่า probiotics มีผลในการยับยั้งการเจริญของจุลชีพก่อโรค, ยับยั้งการอักเสบ, เพิ่มภูมิคุ้มกัน รวมถึงเพิ่มความแข็งแรงให้เยื่อบุทางเดินอาหาร แต่ probiotics บางชนิดกระตุ้นให้เกิดการอักเสบเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการเลือก probiotics สำหรับการรักษาโรคท้องเสีย ต้องเลือกชนิดของเชื้อให้ถูกต้องเหมาะสม
และการใช้ยาปฏิชีวนะสามารถทำลายเชื้อประจำถิ่น (normal flora) ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายในการป้องกันการติดเชื้อก่อโรค ดังนั้น การใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็นจึงเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้เชื้อก่อโรค เช่น C. difficile เกิดการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดอาการท้องเสียจากการติดเชื้อนี้ได้
ทั้งนี้เภสัชกรชุมชมยังขาดความรู้ความใจอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงต้องอาศัยข้อมูลวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกใช้ยาและแนวทางการรักษาโดยการใช้ Probiotic ในกลุ่มนักท่องเที่ยว หรือคนต่างชาติที่มาพักอาศัยอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต รวมถึงการให้คำแนะนำกับคนไข้ในการปฏิบัติตัวเพื่อรับมือได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
อีกหัวข้อบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการกับอาการปวดกล้ามเนื้อและข้อ ซึ่งพบได้บ่อยในกลุ่มคน ทุกวัย และหลากหลายกิจกรรม รวมถึงนักท่องเที่ยว เพื่อให้เภสัชกรได้รับความรู้ การวินิจฉัยโรค และการใช้ยา ที่ถูกต้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยาและโรค จึงน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งที่จะได้นำเสนอมาในการจัดงานครั้งนี้
ดังนั้น การจัดการศึกษาต่อเนื่องครั้งนี้ จึงหวังว่าเป็นจุดเริ่มต้น ให้ร้านขายยาและเภสัชกรในจังหวัดภูเก็ต เข้าใจและได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการวินิจฉัย การรักษา ป้องกันดูแล คนไข้ ได้อย่างทันสมัย ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยท่านผู้ทรงคุณวุฒิ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรสามารถเลือกใช้ Probiotics ในการป้องกันและรักษาโรคท้องเสียได้อย่างเหมาะสม
2. เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับผลเสียของภาวะไม่สมดุลของจุลินทรีย์ลำไส้และการป้องกัน
3. เพื่อให้ร้านขายยาสามารถแนะนำคนไข้ หรือผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคกระดูก กล้ามเนื้อและข้อ
4. เพื่อให้เภสัชกร ทราบ guideline การจ่ายยาใหม่ในระดับสากล
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ภญ. สุดาวดี ประยูรพันธุ์ e-mail: sudawadee.p@dksh.com, โทร 02-301-5494 หรือ ภก.ณัฐพล สุขโหตุ โทร.061-563-5654