การประชุมวิชาการ
การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน ครั้งที่ 1/2563
ชื่อการประชุม การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน ครั้งที่ 1/2563
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-007-01-2563
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมวินเซอร์สวีท สุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 27 มกราคม 2563
ผู้จัดการประชุม หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สังกัดบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยาและเภสัชกรที่สนใจ จำนวน 100 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
อาหาร การทำงานและความเครียด ถือเป็นสิ่งที่ได้รับผลกระทบลำดับต้น ๆ จากการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตอันเป็นผลจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ซึ่งนำไปสู่ปัญหาสุขภาพในด้านต่าง ๆ ที่นับวันจะยิ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและการนอนหลับ ที่แม้ว่าจะมียาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างมากมายในท้องตลาดก็ตาม แต่เหนือสิ่งอื่นใดการได้รับคำแนะนำ รวมถึงคำปรึกษาที่ดีจากเภสัชกรและบุคลการทางการแพทย์โดยตรงเพื่อเลือกผลิตภัณฑ์และการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม ยังคงถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากเช่นกัน
หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจที่ครอบคลุมและทันสมัยให้กับเภสัชกรและบุคลกรในร้านยา ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วย โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับโรคท้องเสีย ซึ่งเป็นโรคในระบบทางเดินอาหารที่พบได้บ่อย และโรคนอนไม่หลับที่มีอุบัติการณ์เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และส่งผลเสียต่อร่างกายในระบบอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดี และมีความมั่นใจในการให้คำแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสมเกี่ยวกับโรคดังกล่าว รวมถึงยาและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยมากขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรค, สาเหตุและอาการของการนอนไม่หลับ เพื่อป้องกันและรักษาอาการนอนไม่หลับ (Insomnia) รวมถึงลดการใช้ยานอนหลับที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
2. เพื่อให้เภสัชกรเข้าใจหลักการรักษาอาการนอนไม่หลับและการเลือกใช้ยารักษาอาการนอนไม่หลับที่เหมาะสมในร้านยา
3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพการนอนหลับที่มีคุณภาพ
4. เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการวินิจฉัยโรคทางเดินอาหารที่พบบ่อย เช่น โรคลำไส้แปรปรวน, โรคอุจจาระร่วง ตลอดจนภาวะที่เกิดจากการไม่สมดุลของจุลินทรีย์ประจำถิ่นและการป้องกัน
5. เพื่อให้เภสัชกรสามารถเลือกใช้ Probiotics ในการป้องกันและรักษาโรคท้องเสียได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อสอบถามและลงทะเบียนได้ที่ ภญ. ศิวกานด์ ผลเกิด โทร 090-9311878, email: siwakarn.p@dksh.com ทั้งนี้มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนท่านละ 1,000 บาท (หากสมัครเข้าร่วมโครงการหลังวันที่ 6 มกราคม 2563)