การประชุมวิชาการ
From Evidence-Based Medicines to Clinical Pharmacy Practice Research: NCD and Infections in Pediatrics
ชื่อการประชุม From Evidence-Based Medicines to Clinical Pharmacy Practice Research: NCD and Infections in Pediatrics
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รหัสกิจกรรม 1009-2-000-004-02-2563
สถานที่จัดการประชุม นครราชสีมา
วันที่จัดการประชุม 29 -01 มีนาคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และ อาจารย์ประจำแหล่งฝึก
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เปิดหลักสูตร ภม. สาขาเภสัชกรรมคลินิกตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2562 จะรับนิสิตในรุ่นที่ 11 หลักสูตรมีปรัชญา คือ ส่งเสริมให้นิสิตมีความเชี่ยวชาญในงานด้านเภสัชกรรมคลินิก พร้อมทั้งมีทักษะวิจัยเพื่อแก้ไขงานประจำในด้านเภสัชกรรมคลินิก และหลักสูตรมีวิชาการฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิก เพื่อให้นิสิตได้ฝึกฝนทักษะการฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิกและการทำวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ประจำแหล่งฝึกและอาจารย์ประจำหลักสูตรควรมีการอัพเดทความรู้ทางด้านวิชาการและการวิจัยเพื่อนำไปถ่ายทอดให้นิสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างแหล่งฝึกระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ประจำหลักสูตร (ภม.สาขาเภสัชกรรมคลินิก) เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์แหล่งฝึกและอาจารย์ประจำหลักสูตรมีการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและการวิจัยอย่างสม่ำเสมอ
วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์แหล่งฝึกและอาจารย์ประจำหลักสูตรมีการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและการวิจัยอย่างสม่ำเสมอ
2) เพื่อเพิ่มจำนวนผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตร
3) เพื่อเพิ่มจำนวนแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมคลินิกสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
คำสำคัญ
โรคติดต่อไม่เรื้อรัง โรคติดเชื้อในเด็ก งานวิจัย