การประชุมวิชาการ
หลักสูตรการอบรมการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
ชื่อการประชุม หลักสูตรการอบรมการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-005-02-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 17 -18 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม, ทันตกรรม และเภสัชกรรม ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จากความก้าวหน้าของการวิจัยสนับสนุนถึงประโยชน์ และโทษของกัญชามากขึ้น หลายประเทศทั่วโลกได้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพื่อเปิดโอกาสให้มีการอนุญาตให้ประชาชนใช้กัญชาเพื่อการรักษาโรคและประโยชน์ในทางการแพทย์ได้ รัฐบาลไทยก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และตราพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) ประกาศในพระราชกิจจาเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 รวมทั้งร่างระเบียบและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับกัญชา กำหนดทิศทางในการนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ของไทย และการกำกับติดตามการใช้กัญชา การขออนุญาตและการอนุญาตตั้งแต่กระบวนการปลูก ผลิต นำเข้า จำหน่าย มีไว้ครอบครอง การใช้ทางการแพทย์ การใช้ทางวิทยาศาสตร์/อุตสาหกรรม การเสพ รวมทั้งการศึกษาวิจัย นับเป็นการสร้างความตื่นตัวเรื่องกัญชาในประเทศไทยและได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม แม้กัญชาจะมีประโยชน์ทางการแพทย์แต่หากใช้ไม่ถูกต้องเหมาะสมก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพและก่อปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วยที่จะได้รับและใช้ประโยชน์จากกัญชาในการรักษาโรค เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถนำกัญชาและพืชกระท่อมไปทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์ สามารถนำไปใช้ในการรักษาโรคภายใต้การดูแลและควบคุมของแพทย์และเภสัชกรผู้ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านยาของประเทศ ประชาชนปลอดภัยและได้ประโยชน์สูงสุด การสั่งจ่ายยากัญชาให้กับผู้ป่วยของโรงพยาบาลจำต้องมีทั้งแพทย์และเภสัชกรที่ผ่านการอบรมและได้ขึ้นทะเบียนกับ อย.แล้วเท่านั้น ดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้กัญชารักษาโรค อันได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้สารสกัดกัญชาในทางการแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทางการแพทย์อันได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการนำสารสกัดกัญชาไปใช้ในทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ทั้งในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวทางการใช้กัญชารักษาโรค ข้อควรระวัง รวมถึงการป้องกันแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้การใช้กัญชาในทางการแพทย์สร้างประโยชน์โดยรวมสูงสุดต่อผู้ป่วยและสังคมไทย
คำสำคัญ
สารสกัดจากกัญชา