การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2563
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2563
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-003-02-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 16 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมการค้าร้านขายยาจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2563
เรื่อง เทคนิคการเลือกจ่ายยาต้านฮีสตามีนรุ่นใหม่และยาสเตียรอยด์พ่นจมูกในการรักษาโรคภูมิแพ้จมูก
เรื่อง 3 เทคนิคในการเลือกจ่ายยาปฏิชีวนะในสถานการณ์เชื้อดื้อยาในประเทศไทย
เรื่อง โรคผิวหนังติดเชื้อและผื่นแพ้ที่พบบ่อยในร้านขายยา
วัตถุประสงค์
- เพิ่มพูนความรู้ที่ทันสมัยและทักษะด้านการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้นโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนสำหรับเภสัชกรชุมชน
- เพื่ออับเดทสถานการณ์เชื้อดื้อยาและเลือกจ่ายยาปฏิชีวนะให้กับคนไข้ในชุมชนได้เหมาะสม
- เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับการรักษาโรคภูมิแพ้ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน โรคติดเชื้อ
แบคทีเรียที่ผิวหนังและภูมิแพ้ผิวหนัง
คำสำคัญ
ยาปฏิชีวนะ, ยาต้านฮีสตามีน