การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการ เรื่อง Update Pharmaceutical Care for Refilling a Prescription in Community Pharmacy
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการ เรื่อง Update Pharmaceutical Care for Refilling a Prescription in Community Pharmacy
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-002-01-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก
วันที่จัดการประชุม 19 มกราคม 2563
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 150-200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัญหาการใช้ยาพบได้บ่อยกับกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคจิตเวช ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย จากนโยบายการผลักดันร้านยารับใบสั่งยาเพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาลซึ่งนับเป็นการเพิ่มบทบาทของเภสัชกรชุมชนต่องานบริการประชาชนในร้านยาเพื่อติดตามการใช้ยาอย่างเหมาะสมและปลอดภัย ร้านยาชุมชนเป็นสถานที่ให้บริการด้านสุขภาพ ที่อยู่ใกล้ประชาชนเป็นด่านแรก ซึ่งเภสัชกรชุมชนที่ปฏิบัติงานในร้านยาควรมีความรู้เท่าทันเกี่ยวกับโรคเรื้อรัง และพร้อมแสดงบทบาทการติดตามการใช้ยาในต่อผู้รับบริการในร้านโดยปฏิบัติงานร่วมกับสหวิชาชีพในการดูแลประชาชนเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาความรู้ด้านกลุ่มยาจิตเวช ตามหลักฐานทางวิชาการด้านเภสัชกรรมชุมชน
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพเภสัชกรชุมชนในกลุ่มโรคเรื้อรัง การให้คำปรึกษาผู้ป่วยในร้านยา
3.เพื่อให้การดูแลประชาชนด้านการใช้ยาอย่างเหมาะสมตามหลักฐานทางวิชาการ
คำสำคัญ
Diabetes, Hypertension, Community Pharmacy, Psychiatric Disorders, Psychotropic Medications