การประชุมวิชาการ
โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ The 1st symposium on Integration of Pharmaceutical knowledge
ชื่อการประชุม โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ The 1st symposium on Integration of Pharmaceutical knowledge
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-013-01-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 30 มกราคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ เภสัชกร ผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการทำวิจัยเชิงเภสัชศาสตร์มุ่งเน้นการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ตั้งแต่ระดับการวิจัยศึกษาแหล่งที่มาของยา การทดสอบฤทธิ์ชีวภาพและพิษวิทยา การศึกษาเภสัชจลศาสตร์ รวมไปถึงการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลาด แต่ยังขาดการบูรณาการความรู้เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของทุกสาขาวิชาในสายวิชาชีพเภสัชศาสตร์ ทั้งในระดับต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ เพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการทั้งด้านการศึกษา การเรียนการสอนและการวิจัยของนักศึกษา นักวิจัย เภสัชกรและคณาจารย์ กับผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนา บูรณาการ และขับเคลื่อนศักยภาพทั้งด้านการศึกษาและการวิจัยให้ทันสมัยสอดคล้องกับความก้าวหน้าในโลก

ปัจจุบัน สามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านบริการสุขภาพในศตวรรษใหม่ ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงจัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ The 1st symposium on Integration of Pharmaceutical knowledge ในวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเผยแพร่ให้เภสัชกร นักวิจัยและคณาจารย์ได้พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในสายวิชาชีพเภสัชศาสตร์ร่วมกันเป็นเครือข่ายทั้งในระดับชาติและนานาชาติและยังเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ชั้นนำในประเทศ
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มีการบรรยายเพิ่มพูนและบูรณาความรู้สำหรับเภสัชกร นักวิจัย คณาจารย์ในสายวิชาชีพเภสัชศาสตร์ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ได้แก่การวิจัยของแหล่งที่มาของยาไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลาดและระบบยาและการจัดการในร้านขายยา จากคณาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศาสตราจารย์และเภสัชกรจากต่างประเทศ
2) เพื่อเป็นเวทีสำหรับการแลกแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในสายวิชาชีพเภสัชศาสตร์ และเป็นการสร้างเครือข่ายของนักวิจัยและเภสัชกรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3) เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ชั้นนำในประเทศ
คำสำคัญ
symposium, Integration, Pharmaceutical, knowledge
วิธีสมัครการประชุม
Online