การประชุมวิชาการ
Cardiac Network Forum ครั้งที่ 12 : Strengthen CV Health across Continuum@ Songkhla
ชื่อการประชุม Cardiac Network Forum ครั้งที่ 12 : Strengthen CV Health across Continuum@ Songkhla
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-003-02-2563
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมลี การ์เดนท์ จังหวัดสงขลา
วันที่จัดการประชุม 04 -07 ก.พ. 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทุกแห่ง 2. โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 16.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายในการพัฒนาระบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมระบบส่งต่อเพื่อลดความแออัดและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม จึงจัดทำแผน พัฒนาระบบริการสุขภาพ (Service Plan) เพื่อตอบสนองแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของสังคมและประชากร โดยมีกรอบการพัฒนาในรูปแบบเครือข่ายแทนการขยายโรงพยาบาลเป็นรายแห่งเชื่อมโยงบริการทุกระดับ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิและศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูงเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็วและการรักษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถรองรับการส่งต่อได้อย่างสมบูรณ์โดยมีเป้าหมายดำเนินการ คือ ลดอัตราตาย ลดอัตราป่วย ลดระยะเวลารอคอย มาตรฐานการบริการ การเข้าถึงบริการ ลดค่าใช้จ่าย ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง การสร้างองค์ความรู้ใหม่ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาใช้ในการรักษาพยาบาล การสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน จะทำให้ก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลง และประสบผลสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาระบบบริการ Service plan สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักบริหารการสาธารณสุขได้ดำเนินการ การประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum มาแล้ว 11 ครั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา โดยครั้งที่ 11 มีรพ.บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน
จากผลการประเมินการประชุมฯ เห็นควรให้มีการจัดการประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยเห็นว่าสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และเป็นการต่อยอดความรู้ในการพัฒนางานโรคหัวใจ ให้ก้าวหน้า ตลอดจนสร้างภาคีเครือข่ายการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สำนักบริหารการสาธารณสุขตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ ของการประชุมวิชาการฯ จึงได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 12 :Strengthen CV Health across Continuum@ Songkhla วันที่ 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม ลี การ์เดนท์ จังหวัดสงขลา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรทางการแพทย์ เผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัย/ผลงานวิชาการ และ ผลงานที่เป็น Best practice
2. เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน
3. เพื่อส่งเสริมนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และการดูแลประชาชน
4. สร้างกัลยาณมิตรเครือข่ายการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน
คำสำคัญ
Cardiac network forum , Warfarin, KM in Cardio vascular Pharmacotherapy
วิธีสมัครการประชุม
https://hatyaihospital.go.th/cnf2020/#services