การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมเภสัชกรรมทันยุค ครั้งที่ 1/2563 เรื่อง “เภสัชศาสตร์ทันยุคกับโรคและการจัดการ:จิตเวช…จัดการง่ายๆแบบเภสัชกร”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมเภสัชกรรมทันยุค ครั้งที่ 1/2563 เรื่อง “เภสัชศาสตร์ทันยุคกับโรคและการจัดการ:จิตเวช…จัดการง่ายๆแบบเภสัชกร”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-014-03-2563
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่จัดการประชุม 13 มีนาคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรคณาจารย์ นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ และผู้สนใจจำนวน 60 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในยุคปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่เว้นแม้แต่ในระบบสาธารณสุข การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีทั้งการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้ในการจัดการโรค การเปลี่ยนแปลงด้านผลิตภัณฑ์ยา ซึ่งส่งผลต่อการทำงานด้านการบริบาลเภสัชกรรมและบริการเภสัชกรรมสำหรับเภสัชกรรมโรงพยาบาลและเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา) และเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยและคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับการบริบาลฯ บริการที่ถูกต้องเหมาะสม งานเภสัชกรรมทั้งสองสาขาจึงจำเป็นต้องเรียนรู้การจัดการโรคที่ทันยุค และเรียนรู้ยาที่ทันสมัยอยู่เสมอ
ในปัจจุบัน มีแนวคิดใหม่ในการลดความแออัดของโรงพยาบาลและทำให้เกิดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทฺธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านกลไกโรงพยาบาลที่เชื่อมต่อกับร้านยา โดยแนวคิดนี้ให้กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีอาการคงที่แล้วใน 4 กลุ่มโรคได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหืด และโรคทางจิตเวช สามารถเลือกรับบริการหรือรับยาที่ร้านยา(ที่เข้าร่วมเครือข่าย) ได้ สำหรับการจัดการโรคทางจิตเวช (ซึ่งเป็น 1 ใน 4 โรคที่มีแนวทางกระจายผู้ป่วยออกมารับยาในร้านยา) หากเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำความรู้และแนวทางใหม่ๆในการอบรมดังกล่าวไปประยุกต์การทำงาน การบริบาลและการบริการแก่ผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพเกิดการใช้ยาอย่างเหมาะสม จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดประโยชน์ทั้งต่อผู้ป่วย ต่อโรงพยาบาล/ร้านยา และเป็นการส่งเสริมความแข็งแกร่งในงานบริบาลเภสัชกรรมของเภสัชกรต่อไป
วัตถุประสงค์
1.มีความรู้ความเข้าใจปัจจุบันเกี่ยวกับโรคและยาที่ใช้ในโรคทางจิตเวช
2.มีความรู้เกี่ยวกับแนวความคิดใหม่ๆของยาและแนวทางการรักษาที่ใช้ในโรคทางจิตเวช
คำสำคัญ
ทันยุค โรคทางจิตเวชโรคซึมเศร้า ไบโพล่าร์ โรคจิตเภท
วิธีสมัครการประชุม
สามารถสมัคร Download ใบสมัคร หรือ สมัครออนไลน์ ได้ที่ http://www.pharm.su.ac.th/dis/training/ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 มีนาคม2563 ติดต่อสอบถามรายละเอียด งานบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์/โทรสาร. 0-34244463 ,0899183921