การประชุมวิชาการ
Approach to diagnosis and treatment of abdominal pain for pharmacist
ชื่อการประชุม Approach to diagnosis and treatment of abdominal pain for pharmacist
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-002-02-2563
สถานที่จัดการประชุม โรงแรม บุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันที่จัดการประชุม 09 ก.พ. 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรชุมชนและเภสัชกรในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
อาการปวดท้องเป็นอาการที่มักพบในร้านขายยาเป็นประจำซึ่งเป็นอาการที่ทำให้ผู้ที่มารับบริการร้านขายยามีความไม่สุขสบาย อาการปวดท้อง สามารถวินิจฉัยแยกโรคได้หลายโรค เช่น โรคกระเพาะอาหาร ไส้ติ่งอักเสบ หรืออาจจะเกิดนิ่วในถุงน้ำดี เป็นต้น ซึ่งการวินิจฉัยแยกโรคเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการพิจารณาทางเลือกในการรักษา การพิจารณาในกรณีที่จำเป็นต้องส่งต่อผู้มารับบริการไปยังโรงพยาบาล หรือการรักษาที่ถูกต้องถูกโรคเป็นสิ่งจำเป็น
ชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ บริษัท Berlin จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดการประชุมวิชาการให้ความรู้กับเภสัชกรชุมชนและเภสัชกรผู้สนใจ ในเรื่อง Approach to diagnosis and treatment of abdominal pain for pharmacist โดยได้เชิญวิทยากรซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้เภสัชกรสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการทำงานในร้านขายยา
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ความรู้เรื่อง Approach to diagnosis and treatment of abdominal pain for pharmacist
คำสำคัญ
Abdominal pain treatment