การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 21 เรื่อง “Hot Topics in Pediatric Nutrition 2020”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 21 เรื่อง “Hot Topics in Pediatric Nutrition 2020”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-010-01-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 16 -17 มกราคม 2563
ผู้จัดการประชุม สมาคมโภชนาการเด็ก
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด พยาบาล เภสัชกร นักกำหนดอาหาร โภชนากร และบุคลากรทางสาธารณสุข
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 8.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดให้มีการจัดประชุมทางวิชาการประจำปี เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการรวมถึงให้ความรู้ทางด้านโภชนาการ ที่ถูกต้องและทันสมัยสำหรับแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกำหนดอาหาร โภชนากร ตลอดจนบุคลากรทางสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานทางด้านโภชนาการ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาวิชาชีพ ในการทำงานของตนเอง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าประชุมสามารถ
1. เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับโภชนาการในเด็กที่ทันสมัยและถูกต้อง
2. นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการทำงานของตนเอง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย
คำสำคัญ
Pediatric Nutrition 2020 , Hot Topics 2020 , ประชุมวิชาการ , Ramathibodi
วิธีสมัครการประชุม
อัตราค่าลงทะเบียน -แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกำหนดอาหาร/โภชนากร 2,900 บาท (อัตราพิเศษ: 2,700 บาท/คน สำหรับการลงทะเบียนเป็นกลุ่มตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป หรือก่อนวันที่ 4 มกราคม 2563) - สมาชิกสมาคมฯ 2,500 บาท - แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 2,000 บาท - นิสิต/นักศึกษา โดยมีจดหมายรับรองจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1,500 บาท ขั้นตอนการลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.pednutrition.org