การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการ เรื่อง “ระบบยาสัญจร ปี 2563” ครั้งที่ 1
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการ เรื่อง “ระบบยาสัญจร ปี 2563” ครั้งที่ 1
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-2-000-002-02-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องศรีวิชัย บี โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
วันที่จัดการประชุม 27 -28 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สำหรับเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กกว่า 90 เตียง ในเขตจังหวัด นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ระนอง และชุมพร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เภสัชกรผู้เข้าร่วมประชุม
1. รับทราบมาตรฐานวิชาชีพและระบบยาที่ต้องปฏิบัติและพัฒนาการดำเนินการเชิงระบบ
2. เข้าใจแนวคิดการพัฒนาคุณภาพ (3P, 3C-PDSA) และสามารถนำไปใช้กับการพัฒนาระบบยาให้สอดคล้องกับบริบทโรงพยาบาลตนเอง
3. เข้าใจวัตถุประสงค์ของการวางระบบงานสำคัญที่ต้องร่วมกับวิชาชีพอื่น ได้แก่ ระบบการเฝ้าระวังการแพ้ยาซ้ำ การดำเนินงานเรื่องยาความเสี่ยงสูง (High Alert Drugs), การประสานรายการยา (Medication Reconciliation) การทบทวนคำสั่งการใช้ยา ระบบกระจายยา Emergency drug และนำไปพัฒนาการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
4. เข้าใจความสำคัญของการเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนางานและเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ได้แก่ ความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication Error) การเกิดอาการข้างเคียง (type A ADR) และการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา
คำสำคัญ
ระบบยา ,เยี่ยมสำรวจ ,Medication Management ,Medication Error ,ME, Medication Reconciliation ,Drug Interaction ,High Alert Drugs ,Prescription Analys