การประชุมวิชาการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง The Third Siriraj Antimicrobial Stewardship Workshop
ชื่อการประชุม การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง The Third Siriraj Antimicrobial Stewardship Workshop
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-009-03-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุม 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3 โรงพยาบาลศิริราช
วันที่จัดการประชุม 14 -15 พฤศจิกายน 2563
ผู้จัดการประชุม ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัญหาสำคัญที่พบมากขึ้นในการรักษาโรคติดเชื้อในปัจจุบัน คือ การดื้อยาต้านจุลชีพของแบคทีเรีย ซึ่งมีผลทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตมากขึ้นและค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลจะทำให้ผลการรักษาผู้ป่วยดีขึ้น ลดระยะเวลาของการอยู่โรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่าย และลดอุบัติการณ์ของเชื้อดื้อยา ดังนั้น การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลจึงเป็นมาตรการสำคัญในการชะลอความรุนแรงของการดื้อยาต้านจุลชีพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดื้อยาต้านจุลชีพ และการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถดำเนินการส่งเสริมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล (antimicrobial stewardship program) ในโรงพยาบาลได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม - การอบรมภาคทฤษฎี (วันที่ 28 - 29 มีนาคม รวม 1.5 วัน) จำนวน 150 คน - การอบรมภาคปฎิบัติ (วันที่ 29 มีนาคม ครึ่งวันบ่าย) จำนวน 50 คน อัตราค่าลงทะเบียน การอบรมภาคทฤษฎี จำนวน 150 คน ประเภทผู้เข้ารับการฝึกอบรม อัตราค่าลงทะเบียน (บาท) บุคคลภายในและภายนอกคณะ ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 - แพทย์/ทันตแพทย์ 2,000 2,500 - พยาบาล/เภสัชกร 2,000 2,500 - แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด/เฟลโลว์/นักศึกษา 2,000 2,500 - บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ 2,000 2,500 การอบรมภาคปฏิบัติ จำนวน 50 คน ประเภทผู้เข้ารับการฝึกอบรม อัตราค่าลงทะเบียน (บาท) บุคคลภายในและภายนอกคณะ ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 - แพทย์/ทันตแพทย์ 500 1,000 - พยาบาล/เภสัชกร 500 1,000 - แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด/เฟลโลว์/นักศึกษา 500 1,000 - บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ 500 1,000