การประชุมวิชาการ
โครงการสัมมนาผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สมาชิกแผนทดสอบความชำนาญ และบูรณาการแผนงานด้านยาและยาเสพติด ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ชื่อการประชุม โครงการสัมมนาผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สมาชิกแผนทดสอบความชำนาญ และบูรณาการแผนงานด้านยาและยาเสพติด ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันหลัก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รหัสกิจกรรม 3002-2-000-001-01-2563
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 14 -15 มกราคม 2563
ผู้จัดการประชุม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกแผนการทดสอบความชำนาญ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านยาและยาเสพติด จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมจำนวน 500 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้บริการด้านการตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องมือแพทย์ สารมาตรฐานยา ยาสมุนไพร และวัตถุเสพติด ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด และเป็นผู้ดำเนินแผนการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการด้านยาและยาเสพติด จึงมีความจำเป็นที่ต้องรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนา ปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และต้องพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการสมาชิกทดสอบความชำนาญ รวมทั้งบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนั้นจึงจัดให้มีโครงการสัมมนาสมาชิกแผนทดสอบความชำนาญ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบูรณาการด้านยาและยาเสพติดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1.เพื่อสรุปผลการดำเนินการทดสอบความชำนาญประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 และชี้แจงแนวทางการให้บริการทดสอบความชำนาญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านยาและยาเสพติดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
3.เพื่อเสริมสร้างความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านยาและยาเสพติด
4.เพื่อรับฟังปัญหา ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านยาและยาเสพติด
5.เพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานด้านยาและยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สมัครทางเว็บไซต์เท่านั้น