การประชุมวิชาการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ชื่อการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-004-02-2563
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
วันที่จัดการประชุม 21 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้จัดการประชุม สำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจาก แนวทางปฏิบัติเพื่อขอใบอนุญาตขายยยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา"ร้านขายยาทุกร้าน เภสัชกรที่เป็นผู้ปฏิบัติการจะต้องมีหนังสือรับรองการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในการปรุงยาและขายยาตามกฏหมายว่าด้วยยา เพื่อเป็นหลักฐานประกอบในกาาขอใบอนุญาตฯขายยา"

เพื่อเป็นการพัฒนา และเตรียมความพร้อมสำหรับเภสัชกรที่สนใจงานเภสัชกรรมชุมขน ได้เข้าใจถึงการให้บริการเภสัชกรรมชุมชนที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรมกฎระเบียบข้อบังคับตามข้อตกลงในความร่วมมือระหว่างสภาเภสัชกรรมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการพัฒนาร้านยาคุณภาพ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มั่นใจว่าเภสัชกรที่ปฏิบัติการในร้านยามีความพร้อมเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2510 และมีความรู้ความเข้าใจในมาตราฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณและการให้การบริการเภสัชกรรมที่ดี ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการที่มีคุณภาพ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
https://papc.pharmacycouncil.org/index.php