การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ Open House 2020 เรื่อง Modern Pharmacy Practices 2020
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ Open House 2020 เรื่อง Modern Pharmacy Practices 2020
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-001-01-2563
สถานที่จัดการประชุม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต
วันที่จัดการประชุม 12 มกราคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ประมาณ 300 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ระบบสุขภาพของประเทศไทยมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยด้านผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น มีหลายโรค และต้องการใช้ยามากขึ้น
นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์การขยายตัวของเทคโนโลยี สื่อสังคมออนไลน์ การเชื่อมต่อระหว่างโรงพยาลภาครัฐและร้านยา เพื่อลดความแออัด ฯลฯ
ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการประกอบวีชาชีพเภสัชกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทีมสุขภาพที่ทำงานเคียงบ่าเคียงใหล่กับบุคลากรสุขภาพอื่นๆ และจำเป็นที่จะต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมต่างๆ เหล่านี้พร้อมทั้งปรับตัวพัฒนาการประกอบวิชาชีพให้ทันยุคทันสมัย และตอบสนองกับความต้องการของผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และประหยัด
ด้วยเหตุนี้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จึงจัดโครงการการประชุมวิชาการ Modern Pharmacy Practices 4.0 ในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพเภสัชกรและผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์พัฒนาการปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของทีมสุขภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้หลากหลาย
มีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพเภสัชกรและผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์พัฒนาการปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของทีมสุขภาพตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้หลากหลาย มีประสิทธิภาพเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน
คำสำคัญ