การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปี หัวข้อ “Emergency in Cardiology Care and Management”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการประจำปี หัวข้อ “Emergency in Cardiology Care and Management”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-011-01-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 30 -31 มกราคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 8.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จัดโดย ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ และหลอดเลือดแก่บุคลากรทางการแพทย์
คำสำคัญ
Cardiology Care
วิธีสมัครการประชุม
Online