การประชุมวิชาการ
โครงการพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรโรงพยาบาลในการตรวจติดตามระดับยา Vancomycin ในเลือด
ชื่อการประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรโรงพยาบาลในการตรวจติดตามระดับยา Vancomycin ในเลือด
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสกิจกรรม 1017-2-000-001-01-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้อง 2007 ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
วันที่จัดการประชุม 12 มกราคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การใช้ยาที่มีช่วงการรักษาแคบมีความจำเป็นต้องติดตามผลจากการใช้ยาอย่างใกล้ชิด โดยมีเป้าหมายสำคัญสูงสุด คือ เกิดประสิทธิภาพในการรักษาอย่างสูงสุด รวมทั้งลดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา โดยการวัดระดับยาในเลือดจะทำให้ทราบว่าการใช้ยาในผู้ป่วยรายนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งเภสัชกรมีบทบาทหน้าที่สำคัญอย่างยิ่งในการประยุกต์ใช้เภสัชจลนพลศาสตร์ในการคำนวณเพื่อปรับขนาดยาให้เหมาะสมแก่ผู้ป่วยแต่ละราย โดยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดเป็นโรงเรียนแพทย์ขนาดใหญ่ และเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติวิชาชีพที่สำคัญของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีบริการตรวจวัดระดับยา vancomycin ในเลือดให้แก่ผู้ป่วย ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการติดตามระดับยาในเลือดอย่างเต็มรูปแบบ อีกทั้งหน่วยงานเภสัชกรรมคลินิก โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มีความต้องการในการเปิดให้บริการการติดตามระดับยาในเลือด เพื่อรองรับความต้องการของโรงพยาบาล อีกทั้งเพื่อพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพให้แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้จึงได้มีการจัดตั้งโครงการ เพื่อให้ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรในการติดตามระดับยาแก่ผู้ป่วย และแนะนำแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรผู้สนใจ เกิดทักษะในการประยุกต์ใช้เภสัชจลนศาสตร์ในการใช้ยา และเสนอแนวทางการปรับขนาดยาให้แก่ผู้ป่วยแต่ละรายอย่างเหมาะสม
2. เพื่อให้เภสัชกรผู้สนใจ สามารถนำแนวทางไปใช้ในการจัดตั้งหน่วยการให้บริการการติดตามระดับยาในเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ
therapeutic drug monitoring , vancomycin, การตรวจติดตามวัดระดับยาในเลือด
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียน โทร. 0-29869213 ต่อ 4285 e-mail: tupharmasap@gmail.com