การประชุมวิชาการ
การจัดการโรคเรื้อรังในร้านยา (NCDs Management in Community Pharmacy)และ ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบรับใบสั่งยาของร้านยา จ. ปทุมธานี
ชื่อการประชุม การจัดการโรคเรื้อรังในร้านยา (NCDs Management in Community Pharmacy)และ ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบรับใบสั่งยาของร้านยา จ. ปทุมธานี
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-017-12-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้อง 4/1– 503 อาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
วันที่จัดการประชุม 18 ธันวาคม 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรชุมชน จังหวัดปทุมธานี และใกล้เคียง จำนวน 100 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคเรื้อรังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขโดยรวมของประเทศ ซึ่งโรคที่พบส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม การคัดกรอง การดูแลติดตามอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาได้ถูกต้องและเหมาะสม ร้านยาชุมชนเป็นสถานที่ให้บริการด้านสุขภาพ ที่อยู่ใกล้ประชาชนเป็นด่านแรก ซึ่งเภสัชกรชุมชนที่ปฏิบัติงานในร้านยาควรมีความรู้เท่าทันเกี่ยวกับโรคเรื้อรัง และความรู้เกี่ยวกับการประเมินใบสั่งยาเพื่อลงความเสี่ยงต่อการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยใน้รานยาพร้อมทั้งบทบาทการติดตามการใช้ยาสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เพื่อการจัดการด้านยาโดยปฏิบัติงานร่วมกับสหวิชาชีพในการดูแลประชาชนเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเพิ่มศักยภาพเภสัชกรชุมชนในกลุ่มโรคเรื้อรัง การให้คำปรึกษาผู้ป่วยในร้านยา
2.เพื่อพัฒนางานประเมินใบสั่งยาของเภสัชกรชุมชนเพื่อรองรับระบบการรับใบสั่งยาที่ร้านยา
3.เพื่อเพิ่มทักษะการจัดการด้านยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง ตามหลักฐานทางวิชาการด้านเภสัชกรรมชุมชน
คำสำคัญ
Diabetes, Hypertension, Community Pharmacy, Prescription Drug Assessment