การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการกลุ่มงานอารยุกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 " Multidisciplinary team in GI disorders"
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการกลุ่มงานอารยุกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 " Multidisciplinary team in GI disorders"
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-024-12-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องมเหสักข์ ชั้น 7 อาคาร 100 สาธารณสุข โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
วันที่จัดการประชุม 18 มกราคม 2563
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ความรู้ทางการแพทย์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้แพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุขต้องทำการศึกษา ค้นคว้าโดยตลอด โดยเฉพาะความรู้ทางด้านอายุรศาสตร์ การรักษาผู้ป่วยหนึ่งรายอาจใช้ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาดูแลรักษาร่วมกัน การสื่อสารและการทำงานร่วมกันแบบสหสาขาจึงมีความสำคัญมากและควรพัฒนาไปด้วยกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยสูงสุด
กลุ่มงานอายุรกรรมและกลุ่มพัฒนาระบบริการสุขภาพ ได้จัดโครงการประชุมนี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้แก่บุคลากรทางการแพทย์นำไปประยุกต์ได้อย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานการรักษาและบรรลุตัวชี้วัด Service plan

วัตถุประสงค์
1.เพื่้อให้ผู้เข้าประชุมวิชาการได้รับความรู้ทางวิชาการที่นำไปปประยุกต์ใช้ได้อย่างค้อเนื่อง
2.เป็นการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาการเพื่อรับรองการขยายงานทางวิชาการในอนาคต
3.เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามตัวชี้วัดของ Service plan ของเขตบริการสุขภาพทั้ง 2
คำสำคัญ
Multidisciplinary team, GI disorders