การประชุมวิชาการ
Pharmacovigilance in Clinical Practice: Region 10
ชื่อการประชุม Pharmacovigilance in Clinical Practice: Region 10
สถาบันหลัก โรงพยาบาลขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 4002-2-000-015-03-2559
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมไพโรจน์ ทรัพยานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วันที่จัดการประชุม 29 มี.ค. 2559
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
Pharmacovigilance (PV) ในนิยามขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการค้นหา ประเมิน และป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (adverse event, AE) หรือปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับยา โดย PV มีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อให้มีการดูแลผู้ป่วยเพิ่มขึ้น และเกิดความปลอดภัยในการใช้ยามากขึ้น และสนับสนุนนโยบายสาธารณสุขต่างๆให้มีการใช้ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ประเมินประโยชน์และความเสี่ยงของการใช้ยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การวางแผนการรักษาด้วยยาให้แก่ผู้ป่วยแต่ละรายต้องพิจารณาทั้งในแง่ของประสิทธิภาพและความปลอดภัย ข้อมูลผลการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งที่นำมาใช้ประกอบพิจารณาวางแผนการรักษา ซึ่งการประเมินความน่าเชื่อถือของบทความและประโยชน์ในการนำมาใช้กับผู้ป่วยเป็นสิ่งที่เภสัชกรจะต้องมีทักษะในการประเมินและให้คำแนะนำปรึกษาแก่ทีมรักษาตลอดจนผู้ป่วยให้ชัดเจน ด้วยกลุ่มผู้ป่วยที่อยู่ในการศึกษาอาจจะมีข้อจำกัดในกลายกลุ่ม แต่เมื่อยาออกสู่ท้องตลาดและนำยามาใช้จริงในเชิงปฏิบัติมีความหลากหลายของผู้ป่วยที่ต่างจากการศึกษา จึงต้องมีการติดตามความปลอดภัยการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรเข้าใจถึงหลักของ pharmacovigilance และเฝ้าระวังติดตามความปลอดภัยด้านยา
2. เพื่อให้เภสัชกรสามารถใช้ข้อมูลทางวิชาการในการวางแผนเฝ้าระวังและติดตามความปลอดภัยด้านยา
คำสำคัญ
pharmacovigilance, adverse event, evidence based medicine