การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 32 เรื่อง “ลมชัก ฉันรักเธอ”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 32 เรื่อง “ลมชัก ฉันรักเธอ”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-051-12-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องบรรยาย 1 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 20 ธันวาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จัดโดย กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ความรู้แก่ เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์
คำสำคัญ
ลมชัก, epilepsy
วิธีสมัครการประชุม
Online