การประชุมวิชาการ
เภสัชกรรมก้าวไกล ครั้งที่ 3 (Moving the Pharmacy Profession Forward (MPPF), 2020)
ชื่อการประชุม เภสัชกรรมก้าวไกล ครั้งที่ 3 (Moving the Pharmacy Profession Forward (MPPF), 2020)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รหัสกิจกรรม 1009-2-000-002-01-2563
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่จัดการประชุม 30 -31 มกราคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
นับจากปี พ.ศ. 2558 สภาเภสัชกรรมได้ออกข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบวิชาชีพให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพที่ทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานของวิชาชีพ โดยกำหนดให้เภสัชกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมมีการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องปีละอย่างน้อย 10 หน่วยกิต และรวมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิตภายในเวลา 5 ปี ในรูปแบบต่างๆเช่น การอ่านบทความวิชาการและการเข้าร่วมประชุมวิชาการ เป็นต้น
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในสถาบันหลักเพื่อผลิตกิจกรรมให้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง จึงเห็นควรให้มีการจัดประชุมวิชาการโดยความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมุ่งเน้นการเสริมความรู้ที่เป็นปัจจุบันในด้านเภสัชกรรม โดยในการจัดประชุมครั้งนึ้ได้มุ่งเน้นทางด้านเภสัชกรรมปฏิบัติในส่วนของโรงพยาบาล โดยเฉพาะในประเด็นที่สำคัญในโรงพยาบาลคือการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และการเลิกบุหรี่ ประเด็นร้อนเรื่องกัญชากับประโยชน์และโทษสำหรับการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง การบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เภสัชพันธุศาสตร์สำหรับเภสัชกรรมคลินิก และการบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ซึ่งมีการให้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องรวม 10 หน่วยกิต
วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพแก่เภสัชกรโรงพยาบาล
2) เพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านวิชาการระหว่างคณะเภสัชศาสตร์และสมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3) เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในด้านการบริการวิชาการในนามสถาบันหลักในการจัดกิจกรรมเพื่อผลิตหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
คำสำคัญ
การบริบาลทางเภสัชกรรม หอบหืด ปอดอุดกั้นเรื้อรัง เลิกบุหรี่ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เภสัชพันธุศาสตร์ โรคหัวหลอดเลือดหัวใจ กัญชาในโรคมะเร็ง
วิธีสมัครการประชุม
รายละเอียดการสมัคร http://pharmacy.msu.ac.th/conference