การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมอบรมวิชาการทางเครื่องสำอางเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เปิดสูตรผลิตภัณฑ์ดูแลริมฝีปากและการแต่งแต้มสีสัน (Discover lip care products and coloring your lips)
ชื่อการประชุม โครงการประชุมอบรมวิชาการทางเครื่องสำอางเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เปิดสูตรผลิตภัณฑ์ดูแลริมฝีปากและการแต่งแต้มสีสัน (Discover lip care products and coloring your lips)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-004-02-2563
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่จัดการประชุม 02 -03 เมษายน 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ด้านเครื่องสำอาง ผู้ประกอบการ ผู้สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เครื่องสำอางได้ถูกจัดเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันจึงทำให้อุตสาหกรรมเครื่องสำอางมีการเติบโตอยู่อย่างต่อเนื่อง มีผู้สนใจประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสำอางทั้งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเป็นจำนวนมาก การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีคุณภาพได้เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เครื่องสามารถแบ่งกลุ่มได้ตามการใช้ประโยชน์ วัตถุประสงค์ของการใช้ผลิตภัณฑ์ และบริเวณที่ใช้ การแต่งสีในเครื่องสำอาจเป็นเทคนิคสำคัญในการเตรียมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สีที่ใช้ในเครื่องสำอางมีความหลากหลาย ในการเลือกใช้และการแต่งสีเครื่องสำอางต้องคำนึงถึงคุณสมบัติของสีและผลิตภัณฑ์ที่ต้องการแต่งสีนั้น รวมทั้งความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากสีแต่ละชนิดได้รับการอนุญาตให้ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์บางกลุ่มเท่านั้น ดังนั้นการแต่งสีในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต้องมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และทางด้านศิลปะเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสวยงาม
กลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับบริเวณริมฝีปากเป็นกลุ่มหนึ่งที่ได้รับความสนใจมีการผลิตและจำหน่ายกันอย่างกว้างขวาง ทั้งผลิตภัณฑ์สำหรับบำรุงและการตกแต่งริมฝีปาก การพัฒนาให้ได้ตำรับผลิตภัณฑ์ที่ดี สวยงาม น่าใช้ มีคุณสมบัติตามที่ต้องการและปลอดภัยในการใช้ จะต้องมีความเข้าใจใน สรีระของร่างกาย ส่วนประกอบในตำรับ คุณสมบัติของสารที่เป็นองค์ประกอบ ความปลอดภัย ขั้นตอนการเตรียม การควบคุมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้เพื่อประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่ใช้กับริมฝีปากในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ สำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและสามารถนำไปแข่งขันในเชิงพาณิชย์ได้ ดังนั้น ทางหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม และ และหน่วยวิจัยเครื่องสำอาง ศูนย์นวัตกรรมทางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้เปิดการประชุมอบรมวิชาการทางเครื่องสำอางเชิงปฏิบัติการ โดยการจัดโครงการประชุมอบรมครั้งนี้จะมุ่งเน้น หลักการในการแต่งสีการผสมสีและการแต่งสีในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และ การเตรียมผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับริมฝีปาก อาทิเช่น ลิปกลอส ลิปปาล์ม และ ทดลองการให้เทคนิคการผสมสืในลิปสติกที่ให้สีสรร อันประกอบด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎีต่าง ๆ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตั้งตำรับ การเตรียมผลิตภัณฑ์ และสำหรับริมฝีปาก สารเคมีส่วนประกอบ เครื่องมือ และขั้นตอนในการเตรียมให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ การตรวจสอบ และการประเมินคุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้ ผู้จัดการประชุมได้จัดให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีส่วนร่วมในการทดลองเตรียมและประเมินผลิตภัณฑ์ที่เตรียมขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้มีความรู้ความเข้าใจหลักการ ส่วนประกอบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับริมฝีปาก รวมทั้งการนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการประเมินผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการแต่งสี การผสมสี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สำหรับริมฝีปาก
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
- ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง ฝ่ายพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (www.pharm.chula.ac.th/ce) โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนดังนี้ o ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม วันที่ 2 เมษายน 2563 (วันเดียว) ท่านละ 5,500 บาท o ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม วันที่ 3 เมษายน 2563 (วันเดียว) ท่านละ 5,500 บาท o ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม วันที่ 2 - 3 เมษายน 2563 ท่านละ 10,000 บาท (ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2563) - หน่วยฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพจะสนับสนุนค่าลงทะเบียนแก่อาจารย์เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานบางส่วน โปรดติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง