การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม รุ่นที่ 2
ชื่อการประชุม โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม รุ่นที่ 2
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
รหัสกิจกรรม 1014-2-000-001-02-2563
สถานที่จัดการประชุม สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
วันที่จัดการประชุม 03 -29 พฤษภาคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 46 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
เภสัชกรที่ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะเฉพาะทางด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคทางจิตเวชเพื่อนำไปสู่การพัฒนา และการริเริ่มงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคทางจิตเวชร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
คุณสุพินญา พิศสะอาด โทรศัพท์ 0 2442 2500 ต่อ 59490, 59143, 59144 โทรสาร 0 24373220 E-mail : supinya.777@gmail.com