การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ The 5th Renal and Nutrition Conference วันที่ 17 มกราคม 2563 Floor 11 ห้อง Petch Pailin
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ The 5th Renal and Nutrition Conference วันที่ 17 มกราคม 2563 Floor 11 ห้อง Petch Pailin
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-005-01-2563
สถานที่จัดการประชุม ศูนย์ประชุมโรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 17 -19 มกราคม 2563
ผู้จัดการประชุม ชมรมวิชาการอายุรศาสตร์โรคไต โภชนาการ และผู้สูงอายุ
กลุ่มเป้าหมาย อายุรแพทย์โรคไต อายุรแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป พยาบาลไตเทียม พยาบาลไตเรื้อรัง เภสัชกร นักกำหนดอาหาร และผู้สนใจ จำนวนจำกัด 1,200 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรมฯ เป็นองค์กรการกุศลสาธารณะ มีวัตถุประสงค์หนึ่งคือการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการแพทย์ โดยอายุรศาสตร์โรคไตเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการศึกษาทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และการรักษาโดยการใช้ยาและการปรับพฤติกรรมร่วม เนื่องจากความเจริญทางการแพทย์ และด้วยวิวัฒนาการของการรักษา ทำให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังมีอายุยืนยาวมากขึ้น ในขณะเดียวกันการป้องกันโรคและการชะลอโรค หรือการรักษาคุณภาพชีวิตเป็นสิ่งสำคัญ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่ การเลือกวิธีการบริโภค การใช้ยา การลดน้ำหนักและการออกกำลัง เป็นวิธีที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าสามารถใช้ร่วมในการรักษาโรคได้จริง แต่ในขณะเดียวกันมีภาวะแทรกซ้อนที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ในสภาวะดังกล่าวแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ พยาบาล เภสัชกร และนักกำหนดอาหาร หรือแม้แต่ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ ล้วนมีบทบาทสำคัญในการช่วยผู้ป่วยมีความเข้าใจถึงการดำเนินโรคและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ในการนี้มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรมฯ ร่วมกับ ชมรมวิชาการอายุรศาสตร์โรคไตฯ จัดประชุมวิชาการโรคไต และโภชนาการครั้งที่ 5 “The 5th Renal and Nutrition Conference 2020” ขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ในสาขาวิชาโรคไต โดยบูรณาการกับโภชนาการ, เวชศาสตร์ฟื้นฟู, เภสัชวิทยา และเวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ นอกจากนี้ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขาวิชาชีพต่างๆ และหลากหลายสถาบันมาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ โดยในช่วงวันแรกเน้นเรื่องของอาหาร พฤติกรรม และการเกิดโรคหรือโรคแทรกซ้อน ในวันที่สองเป็นเรื่องของพยาธิวิทยาของการเกิดโรค และกลุ่มอาการทางคลินิก ส่วนในวันสุดท้ายเน้นการลงมือปฏิบัติเพื่อการวินิจฉัยเฉพาะโรค เช่น การศึกษาจากกล้องจุลทรรศน์ หรือ การเลือกใช้สารอาหารให้ถูกต้องและคุ้มค่ากับผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้าย
ทั้งนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นในปีที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากกองการศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลโรคไต และกลุ่มเภสัชกรผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไต (ประเทศไทย) ซึ่งทางมูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรมฯร่วมกับ ชมรมวิชาการอายุรศาสตร์โรคไตฯ คาดหวังว่าจะได้รับความร่วมมือในครั้งนี้ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและเผยแพร่ความรู้อายุรศาสตร์โรคไต โภชนศาสตร์คลินิก และเวช ศาสตร์ฟื้นฟู ให้แก่อายุรแพทย์โรคไต อายุรแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป พยาบาล เภสัชกร และนัก กำหนดอาหาร
2. เพื่อสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับจากการทดลองลงมือปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์กับผู้ป่วย
3. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสาขาวิชาชีพ
4. สร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างสาขาวิชาชีพ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ส่วนรวม
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ชมรมวิชาการอายุรศาสตร์โรคไต โภชนาการ และผู้สูงอายุ สำนักงาน: อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 3 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เลขที่ 315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400