การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 18/2563 เรื่อง “หัวข้อปัจจุบันในการจัดการทางเภสัชกรรม” (Current Issues in Pharmacy Administration)
ชื่อการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 18/2563 เรื่อง “หัวข้อปัจจุบันในการจัดการทางเภสัชกรรม” (Current Issues in Pharmacy Administration)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-005-04-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 27 -01 พฤษภาคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 31.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานให้บรรลุพันธกิจขององค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ โรงพยาบาลเป็นองค์กรที่ให้บริการแก่ผู้ป่วย และมีโครงสร้างอันประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งกลุ่มงานเภสัชกรรมเป็นหน่วยงานหนึ่งของโรงพยาบาล โดยที่กลุ่มงานเภสัชกรรมมีภารกิจอันหลากหลายและมีความซับซ้อนของกระบวนงาน ดังนั้น เภสัชกรในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับหัวหน้างานต่าง ๆ จึงควรมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการ เพื่อช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันจึงนับเป็นความท้าทายของเภสัชกรในทุกระดับที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน ภายใต้เป้าหมายที่นำไปสู่ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโรงพยาบาล
ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อปัจจุบันในการจัดการทางเภสัชกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เภสัชกรได้มีความรู้และทักษะในการจัดการทางเภสัชกรรม โดยการประชุมประกอบด้วยการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานจริงในหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาจากผู้ปฏิบัติงานจริง รวมทั้งข้อเสนอในมุมมองของผู้เข้าร่วมประชุมผสมผสานกัน ซึ่งการประชุมมุ่งเน้นในหัวข้อการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กฎระเบียบด้านการบริหารบุคคล การบริหารเวชภัณฑ์ การเงินการคลัง และการวางแผนกลยุทธ์ อนึ่ง การจัดการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเป็นการศึกษาต่อเนื่องของเภสัชกร ตลอดจนเป็นวิชาเลือกในหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเภสัชกรรม สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรม) ของสภาเภสัชกรรมด้วย
วัตถุประสงค์
เภสัชกรผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และมีทักษะในการจัดการแก้ไขปัญหากรณีศึกษาต่าง ๆ ในหัวข้อปัจจุบันดังต่อไปนี้
1. การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2. กฎระเบียบด้านการบริหารบุคคล
3. การบริหารเวชภัณฑ์
4. การเงินการคลัง
5. การวางแผนกลยุทธ์
คำสำคัญ
Current Issues, Pharmacy Administration
วิธีสมัครการประชุม
Online