การประชุมวิชาการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาผลงานวิชาการจากงานประจำเพื่อขอกำหนดตำแหน่งชำนาญและชำนาญการพิเศษ
ชื่อการประชุม การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาผลงานวิชาการจากงานประจำเพื่อขอกำหนดตำแหน่งชำนาญและชำนาญการพิเศษ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-004-01-2563
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม
วันที่จัดการประชุม 20 -31 กรกฎาคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคคลากรสาธารณสุข จำนวน 20 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 45.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เป็นที่ทราบและยอมรับกันดีว่าการสร้างผลงานวิชาการ เป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างยิ่ง ต่อความก้าวหน้าของวิชาชีพ องค์กร และตัวบุคลากร ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขได้กระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรได้สร้างและนำเสนอผลงานวิชาการอย่างสม่ำเสมอ ในด้านความก้าวหน้าของตัวบุคลากรสาธารณสุขแต่ละราย มีการกำหนดให้บุคลากรสามารถขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการในระดับ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ โดยผู้ขอรับการประเมินต้องมีการทำและเขียนผลงานวิชาการในลักษณะงานวิจัย ที่สัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับงานวิชาชีพของตนเพื่อประกอบการพิจารณา แม้ว่าผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่างๆ จะต้องผ่านการเรียนและฝึกทักษะระเบียบวิธีวิจัยมาบ้าง แต่บุคลากรทางการแพทย์จำนวนหนึ่งจะมีความรู้และประสบการณ์การวิจัยไม่มากพอ ทำให้ขาดความมั่นใจ และไม่พร้อมสำหรับการพัฒนาผลงานวิชาการด้วยตนเอง
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยหน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ” จึงเห็นควรจัดโครงการ การพัฒนาผลงานวิชาการจากงานประจำเพื่อขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ซึ่งเป็นโครงการอบรมระยะกลาง ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน เพื่อให้บุคคลากรสาธารณสุขผู้สนใจ ได้เรียนรู้หลักการ กระบวนการ และลงมือฝึกปฏิบัติวิจัย เพื่อนำไปพัฒนาผลงานวิชาการสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ โดยใน 1 สัปดาห์แรก (20-24 มกราคม 2563) ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการอบรมหลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่ง ตัวอย่างการทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง หลักการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดหัวข้อศึกษา รูปแบบและระเบียบวิธีวิจัยต่างๆ หลักและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติสำหรับการวิจัย แนวทางการเขียนโครงร่าง และการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักการเขียนรายงานและการนำเสนอผลงาน หลังจากนั้นผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหา การกำหนดหัวข้อศึกษา การเลือกรูปแบบวิธีวิจัย การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมสอดคล้อง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลให้คำแนะนำ และมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมอาจารย์และผู้ร่วมอบรมท่านอื่นอย่างสม่ำเสมอ ประมาณเดือนละ 1 ครั้ง (จัดในวันหยุดราชการเพื่อมิให้ต้องลางาน ที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร) เมื่อจบโครงการ ผู้เข้าอบรมจะมีความพร้อมสำหรับการพัฒนาผลงานวิจัย เพื่อขอรับการประเมินผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งของตนเองตามขั้นตอนต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เรียนรู้หลักการวิจัยและกระบวนการวิจัย
2. สามารถสร้างโจทย์วิจัยจากงานประจำ
3. ได้ฝึกปฏิบัติการตามกระบวนการวิจัยที่เหมาะสมกับโจทย์วิจัย
4. สามารถสร้างแนวคิดในการพัฒนางานวิจัยจากงานประจำที่สามารถใช้ประกอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
0899183921 คุณกลัยา อรวิเชียร