การประชุมวิชาการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 3/2563 เรื่อง ความก้าวหน้าของการจัดการระบบยาและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Update in Medication Management System and Rational Drug Use)
ชื่อการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 3/2563 เรื่อง ความก้าวหน้าของการจัดการระบบยาและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Update in Medication Management System and Rational Drug Use)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-030-12-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่ นิมมาน เจอร์นี่ย์ฮับ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 11 -13 ธันวาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย - หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม และเภสัชกรโรงพยาบาล - คณาจารย์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ - เภสัชกรที่ทำงานด้านเภสัชกร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 21.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันงานวิจัยมีบทบาทต่อการพัฒนางานบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลและชุมชน เภสัชกร
ได้เห็นความสำคัญและมีผลงานวิจัย R2R หรือการนำหัวข้อวิจัยจากการทำงาน และนำผลไปใช้แก้ไขปัญหาในงานประจำมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะการทำงานวิจัยจากงานประจำที่ตอบสนองต่อนโยบายสาธารณสุข
ทำให้ความต้องการในด้านองค์ความรู้ในการทำวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลมีสูงขึ้น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพงาน นอกจากนี้ยังนำไปสู่การเผยแพร่ผลงานวิจัย การจัดการเรียนการสอนในหัวข้อความก้าวหน้า
ของการจัดการระบบยาและการใช้ยาอย่างสมเหตุผลจะช่วยให้เภสัชกรสามารถติดตามสถานการณ์ความก้าวหน้าเชิงนโยบายและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการนำเสนอผลงานยังเป็นการแลกเปลี่ยน
และการจัดการความรู้จากตัวอย่างผลงานของการวิจัยและการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องที่สามารถนำกลับไปใช้
ในหน่วยงานตนเองได้ เป็นต้น
วัตถุประสงค์
1. ติดตามสถานการณ์ความก้าวหน้าเชิงนโยบายและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการ
จัดการระบบยาและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
2. สามารถนำเสนอผลงานการวิจัยและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
Update in Medication Management System and Rational Drug Use
วิธีสมัครการประชุม
วิธีสมัครฯ มีขั้นตอน ดังนี้ 1. ผู้ใช้งานสามารถสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซด์ได้ที่ http://Pharmacy.cmu.ac.th/CPE/register.php 2. การสมัครสมาชิก สำหรับผู้ที่ไม่มีเลขที่ใบประกอบวิชาชีพฯ หรือไม่ได้มีสถานะเป็นนักศึกบัณฑิตศึกษา ให้ใส่ “999999” หมายเหตุ: ระบบจะส่งรหัสผ่านไปยังที่ E-mail ที่กรอกไว้ และกรุณาตรวจสอบที่เมล์ขยะ/JunkMail 3 Login เข้าสู่ระบบสมาชิก โดยใช้ Email ที่ท่านสมัคร และรหัสผ่านที่ได้จาก Email 4. ระบบสมาชิก ท่านสามารถใช้งานในส่วนของ สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ 5. สมัครเข้าร่วมงานประชุมวิชาการที่ท่านสนใจ ให้ผู้สมัครคลิ๊กที่ปุ่ม “สมัคร” - หลังจากนั้น จะหน้าจอแสดงให้กรอกข้อมูลการออกใบเสร็จรับเงิน และเลือกสถานะที่สมัคร - เมื่อสมัครเรียบร้อยระบบจะแจ้งรายการที่ท่านได้สมัคร 6. การชำระเงิน ท่านสามารถแจ้งชำระเงินที่ปุ่ม “แจ้งชำระเงิน” - จะปรากฏหน้าจอให้อัพโหลดเอกสารการชำระเงิน - หลังจากส่งหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลไปยังอีเมล์ของท่าน และรอการตรวจสอบ จากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง - หลังจากนั้นท่านสามารถเข้าเช็คสถานะของท่านได้ในระบบ - หากเจ้าหน้าที่ยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แสดงว่าการสมัครสมบูรณ์