การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมหลักสูตรการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ชื่อการประชุม โครงการอบรมหลักสูตรการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-003-11-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ สถาบันประสาทวิทยา
วันที่จัดการประชุม 27 -28 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้จัดการประชุม กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันประสาทวิทยา
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาล เภสัชกรที่ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และบุคลากรทางการแพทย์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย เป็นสาเหตุของการสูญเสียปีสุขภาวะ (Disability-adjusted Life Years: DALYS) อันดับ 2 ทั้งในเพศหญิงและเพศชาย จากสถิติสาธารณสุข พ.ศ.2559 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข พบว่า อัตราตายโรคหลอดเลือดสมอง เท่ากับ 48.7 ต่อแสนประชากร ซึ่งมากเป็นอันดับ 2 ของอัตราตายโรคเรื้อรัง (Chronic Disease) และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
การพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมอง ทั้ง Stroke Unit (SU) และ Stroke Fast Track (SFT) รวมทั้งการให้ยาต้านเกล็ดเลือดใน 48 ชั่วโมงล้วนเป็นการรักษามาตรฐานของการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง แต่การที่จะให้มีมาตรฐานข้างต้นในโรงพยาบาลขนาด A, S, M1 ในทุกเขต จำเป็นอย่างยิ่งต้องเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกสาขา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดให้มีบริการข้างต้น จากข้อมูลของสถาบันประสาทวิทยา ในปี 2562 พบว่า โรงพยาบาลระดับ A จำนวน 34 แห่ง สามารถให้บริการ SU ได้จำนวน 32 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 94.12 และโรงพยาบาลระดับ S จำนวน 49 แห่ง สามารถให้บริการ SU ได้จำนวน 38 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 75.55สำหรับการให้บริการ SFT ในโรงพยาบาลระดับ A และระดับ S มีบริการครบทุกโรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 100
สถาบันประสาทวิทยาในฐานะสถาบันชั้นนำด้านระบบประสาทในระดับตติยภูมิและสูงกว่าตติยภูมิ มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านวิชาการและบริการ และได้มีเครือข่ายบริการโรคหลอดเลือดสมองทั่วประเทศ โดยได้ดำเนินการจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตามมาตรฐาน เพื่อพัฒนาการบริการ และเป็นต้นแบบแก่หน่วยงานเครือข่าย โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานเครือข่ายสามารถจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงานในแต่ละระดับ สามารถลดการเสียชีวิตและความพิการในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ลดภาระทางเศรษฐกิจและสังคม ในการดูแลรักษาและฟื้นฟูผู้พิการ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
สถาบันประสาทวิทยา จึงจัดทำโครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู้สูงอายุขึ้น เพื่อให้โรงพยาบาลเครือข่ายสามารถพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและสามารถจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างมีมาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีเครือข่ายสถานพยาบาลด้านโรคหลอดเลือดสมองที่มีคุณภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลระดับต่างๆ ทั่วประเทศ ให้มีความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
2. เพื่อให้โรงพยาบาลเครือข่ายสามารถพัฒนาศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและสามารถจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างมีมาตรฐาน
3. เพื่อสร้างเครือข่ายสถานพยาบาลด้านโรคหลอดเลือดสมองที่มีคุณภาพ และสามารถให้บริการผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองแก่ประชาชนทั่วประเทศ
คำสำคัญ
โรคหลอดเลือดสมอง
วิธีสมัครการประชุม
สามารถสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนได้ที่ 02-306-9899