การประชุมวิชาการ
Future Diagnostics in the Era of Precision Medicine
ชื่อการประชุม Future Diagnostics in the Era of Precision Medicine
สถาบันหลัก โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
รหัสกิจกรรม 4001-2-000-003-11-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรม Movenpick BDMS Wellness Resort
วันที่จัดการประชุม 28 พฤศจิกายน 2562
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
กลุ่มเป้าหมาย บุคคลากรทางการแพทย์ ประมาณ 200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เวชกรรมตรงเหตุ หรือ Precision Medicine เป็นศาสตร์ใหม่ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถป้องกันและรักษาโรคต่างๆ ที่มีความซับซ้อนอย่างได้ผล ปัจจุบันมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์ เทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการวินิจฉัย รวมถึงเทคโนโลยีทางพยาธิวิทยาอย่างก้าวกระโดดนาไปสู่การป้องกันและรักษาโรคที่มีความท้าทายมากขึ้น บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จากัด และ บริษัท ไบโอโมเลกุลลาร์ แลบบอราทอรี่ส์ (ประเทศไทย) จากัด ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาศาสตร์นี้จึงได้จัดโครงการอบรมขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจเวชกรรมตรงเหตุ หรือ Precision Medicine มากขึ้น
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ทางด้านพันธุศาสตร์ เทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการวินิจฉัย รวมถึงเทคโนโลยีทางพยาธิวิทยาที่ทันสมัยอยู่เสมอ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบูรญการความรู้สู่การปฏิบัติในการป้องกันและรักษาผู้ป่วยอย่างเฉพาะเจาะจงได้อย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย
4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการแพทย์
คำสำคัญ
Precision Medicine
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนภายวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม ถึงวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ลงทะเบียนภายหลังพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เสียค่าใช้จ่าย 600 บาท ผู้ประสานงานโครงการ คุณนิชา ศรีทรัพย์ โทรศัพท์ 084-004-7477 E-mail :Nicha.si@nhealth-asia.co.th ประธานผู้จัดงานโครงการ ดร.อิทธิพร เชื้อไตรสรณ์ 095-204-4050 E-mail :Ittiporn.Ch@nhealth-asia.co.th