การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการวิเคราะห์รหัสทางพันธุกรรม (INSIGHTS FROM INDUSTRY ON UTILIZATION OF MICROBES AND THEIR GENOME ANALYSIS)
ชื่อการประชุม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการวิเคราะห์รหัสทางพันธุกรรม (INSIGHTS FROM INDUSTRY ON UTILIZATION OF MICROBES AND THEIR GENOME ANALYSIS)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-053-12-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่จัดการประชุม 19 -20 ธันวาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย เช่น ในอุตสาหกรรมอาหาร เคมีชีวภาพ พลังงาน สิ่งแวดล้อม การแพทย์ เภสัชกรรม และการเกษต โดยจุลินทรีย์เปรียบเสมือนโรงงานที่มีความสามารถในการสร้างผลิตภัณฑ์โดยทำการเปลี่ยนสารตั้งต้นด้วยการทำงานของเอนไซม์หรือตัวเร่งชีวภาพที่มีความจำเพาะเพื่อเปลี่ยนสารตั้งต้นไปเป็นผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดโดยขึ้นอยู่กับสภาวะที่เหมาะ สมต่อการเพาะเลี้ยงสายพันธุ์ของจุลินทรีย์นั้นๆ การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เพื่องานทางอุตสาหกรรมได้มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพเพื่อเป็นกระบวนการอุตสาหกรรมทางเลือก เพื่อเป็นการลดการใช้สารตั้งต้นและกระบวนการผลิตที่ได้มาจากกระบวนการทางเคมี เนื่องจากในช่วงเวลาที่ผ่านมาความต้องการที่จะลดปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาโลกร้อน และที่กำลังเป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากคือการลดใช้พลาสติก ด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่ให้เกิดความยั้งยืนขึ้น ดังนั้นกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการทางชีวภาพที่เกิดจากการทำงานของจุลินทรีย์จึงเป็นที่สนใจอย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรม ซึ่งจากการตื่นตัวด้านการสร้างอุตสาหกรรมด้านกระบวนการทางชีวภาพให้มีความมั่นคงและยั่งยืนนั้น ได้เป็นการกระตุ้นแนวพัฒนางานวิจัยด้านการประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การศึกษาด้านลักษณะทางพันธุกรรมของจุลินทรีย์ที่ถูกคัดเลือกและคัดแยกที่ได้มาจากธรรมชาติ หรือสายพันธุ์ที่ถูกปรับปรุงขึ้นเพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเฉพาะนั้นก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน เนื่องด้วยการศึกษาดังกล่าวช่วยส่งเสริมองค์ความรู้และความเข้าใจกลไกการทำงานของเชื้อจุลินทรีย์แต่ละชนิดและสายพันธุ์ต่อการผลิตผลิตภัณฑ์ในสภาวะตั่งต่าง อีกทั้งเป็นการช่วยการจัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพอีกด้วย
สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นภายใต้หัวข้อการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีการวิเคราะห์รหัสทางพันธุกรรม นี้ได้มีการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการในแวดวงอุตสาหกรรมและการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พร้อมทั้งทำการเพิ่มเติมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งจากในอดีตสู่ปัจจุบันเพื่อการพัฒนากระบวนการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นการสร้างสรรค์องค์ความรู้ในการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิมให้ทันต่อเหตุการณ์ ณ ปัจจุบัน
- เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในการคัดกรอง การพิสูจน์เอกลักษณ์และการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
- เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจต่อเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องต่อการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของจุลินทรีย์
- เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและให้เกิดความสัมพันธ์ต่อยอดงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (www.pharm.chula.ac.th/ce) โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนดังนี้ บุคคลทั่วไป/คณาจารย์/นักวิจัย ท่านละ 2,000 บาท นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ท่านละ 1,000 บาท