การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเภสัชภัณฑ์ใหม่เพื่อออกสู่ตลาด
ชื่อการประชุม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเภสัชภัณฑ์ใหม่เพื่อออกสู่ตลาด
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-052-12-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่จัดการประชุม 18 ธันวาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยมีการลงทุนในการวิจัยพัฒนาเพื่อให้เกิดยาใหม่ได้ในประเทศผ่านองค์กรต่างๆ ในปัจจุบันได้มีการสนับสนุนทั้งระบบของวงจรผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยพัฒนา จนไปถึงการผลิตการประกันและควบคุมคุณภาพ อย่างไรก็ตามการลงทุนให้ได้ยาใหม่ออกสู่ตลาดได้มีความผันผวนและความเสี่ยงสูงในกระบวนการต่างๆมากมาย ซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการต่างๆเพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความปลอดภัยของเภสัชภัณฑ์ รวมไปถึงการขอขึ้นทะเบียนเพื่อนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด ดังนั้นการการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดยาใหม่จึงเป็นการทำงานร่วมกันของบุคลากรต่างๆในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ทั้งนักวิจัยผู้คนพบ การทดลองในสัตว์ การทดลองในคน การพัฒนาสูตรตำรับ การควบคุมคุณภาพ การขึ้นทะเบียน รวมถึงการทำการตลาด
ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการประสบความสำเร็จในการค้นพบยาใหม่จนสามารถนำสู่ออกตลาดได้ คือการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาวิจัยและพัฒนาต่อยอดซึ่งต้องใช้องค์ความรู้ที่หลากหลายได้แก่ ความต้องการของตลาด ความต้องการทางการแพทย์ การประเมินความเป็นไปได้ทางการเงิน การประเมินความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี และความเป็นไปในการขึ้นทะเบียนเพื่อออกสู่ตลาด
ศูนย์วิจัยและพัฒนายาฯ (Chulalongkorn Drug Discovery and Development Research Center: Chula4DR) ร่วมกับภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร และหน่วยการศึกษาต่อเนื่องคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงร่วมกันจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัย บุคลากรในอุตสาหกรรมยา ให้เข้าใจถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเภสัชภัณฑ์ใหม่เพื่อออกสู่ตลาด
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนานักวิจัย บุคลากรในอุตสาหกรรมยา ให้เข้าใจถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเภสัชภัณฑ์ใหม่เพื่อออกสู่ตลาด
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (www.pharm.chula.ac.th/ce) โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนดังนี้ ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ท่านละ 1,200 บาท ชำระค่าลงทะเบียนหลังวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ท่านละ 1,800 บาท