การประชุมวิชาการ
โครงการ North Eastern Neuropsychiatric Pharmacy Symposium 2020 เรื่อง “Current issue on neuropsychiatric disorders”
ชื่อการประชุม โครงการ North Eastern Neuropsychiatric Pharmacy Symposium 2020 เรื่อง “Current issue on neuropsychiatric disorders”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-010-01-2563
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี
วันที่จัดการประชุม 30 -31 มกราคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร ,บุคลากรทางการแพทย์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคระบบประสาทและจิตเวชเป็นโรคที่พบบ่อยมากขึ้นในปัจจุบันทำให้กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคหลอดเลือดสมองและสุขภาพจิตและจิตเวชเป็นแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศ โรคของระบบประสาทนอกจากโรคหลอดเลือดสมองก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน ได้แก่ โรคลมชัก โรคพาร์กินสัน โรคสมองเสื่อม เป็นต้น โรคหลอดเลือดสมอง เป็นโรคที่พบบ่อยในโรคระบบประสาทที่ทำให้ผู้ป่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาล และเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยและครอบครัว ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว แม้ว่าปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสุขภาพสมัยใหม่ จะช่วยให้ลดอัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ตาม แต่พบว่าการได้รับการรักษาที่ไม่ทันท่วงทีอาจก่อให้เกิดความพิการได้ ความพิการที่พบได้แก่ อัมพาตครึ่งซีก เคลื่อนไหวลำบาก สูญเสียการทรงตัว กลืนอาหารลำบาก พูดไม่ชัด มีความบกพร่องทางความรู้สึกนึกคิด สภาพจิตใจอารมณ์ไม่ปกติ สูญเสียการรับรู้ทางประสาทสัมผัส ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ โรคลมชักเป็นกลุ่มอาการอันเนื่องจากการที่สมองส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดทำงานมากเกินปกติไปจากเดิมชั่วขณะหนึ่งซึ่งพบได้บ่อยประมาณ 25 คนต่อประชากร 1000 คน ซึ่งเป็นโรคทางระบบประสาทที่พบมากและเป็นสาเหตุของการทุพพลภาพและเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ เนื่องจากเป็นโรคที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องและเป็นการรักษาโรคลมชักหากผู้ป่วยควบคุมอาการชักไม่ได้ก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตได้ ดังนั้นเภสัชกรมีบทบาทในการดูแลผู้ป่วยโรคระบบประสาททั้งในระยะเฉียบพลันและระยะยาว
โรคทางจิตจัดเป็นกลุ่มโรคที่ส่งผลกระทบต่อทั้งผู้ป่วย ผู้ดูแลและสังคม เป็นโรคที่ต้องใช้การรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่เป็นการรักษาด้วยการใช้ยา โดยยาจิตเวชเป็นกลุ่มยาที่มีอาการไม่พึงประสงค์และอันตรกิริยาค่อนข้างมาก ส่งผลให้เกิดความไม่ร่วมมือในการใช้ยาและผลต่อการรักษาและคุณภาพชีวิต การดูแลผู้ป่วยด้านสุขภาพจิตและจิตเวชต้องอาศัยองค์ความรู้หลายด้าน ทั้งด้านการใช้ยา การสื่อสารกับผู้ป่วย การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา เภสัชกรเองมีบทบาทด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยจิตเวช สามารถริเริ่มและพัฒนางานบริบาลเภสัชกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วยและสอดรับนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทำงานร่วมกับสาขาวิชาชีพเพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพตามข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยทั้งจากอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดในระยะเฉียบพลันและในระยะยาว
ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี ประกอบกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขด้านระบบบริการสุขภาพในการพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ด้วยความตระหนักในความสำคัญของปัญหาดังกล่าว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้จัดการอบรมเพื่อพัฒนาของเภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ในหัวข้อเรื่อง the North Eastern Neuropsychiatric Pharmacy Symposium 2020 “Pharmacotherapy in neuropsychiatry” อันจะช่วยพัฒนาองค์ความรู้และทักษะแก่เภสัชกรให้มีความพร้อมที่จะดำเนินงานด้านการในด้านการดูแลผู้ป่วยในโรคระบบประสาทและจิตเวช โดยเพิ่มพูนองค์ความรู้ที่จำเป็นรวมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่เหมาะสมตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพต่อไป
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับโรคระบบประสาทและจิตเวชในด้านแนวทางการรักษา ประสิทธิภาพของการใช้ยา ตลอดจนอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น
2.เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางด้านโรคระบบประสาทและจิตเวช
3.เพื่อสร้างเครือข่ายในการร่วมดูแลผู้ป่วยโรคระบบประสาทและจิตเวชในภาคอีสานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย
คำสำคัญ
โรคระบบประสาทและจิตเวช
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนออนไลน์ที่http://www.phar.ubu.ac.th/conference/about.php?conf=Neuropsychiatric2020&project_id=16 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นางสาวดารุณี นามห่อ โทรศัพท์ 0-4535-3603 ค