การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 4 : ร้านขายยา ซูรูฮะ
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 4 : ร้านขายยา ซูรูฮะ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-051-11-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุม 124 ชั้น 12 ตึกไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 19 ธันวาคม 2562
ผู้จัดการประชุม บริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จำกัด
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยาและเภสัชกรที่สนใจ จำนวน 30 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นเกี่ยวกับเภสัชวิทยา, เภสัชภัณฑ์, ข้อบ่งใช้และความปลอดภัย สำหรับหัวข้อการอบรมเรื่อง การประเมินและจ่ายยาคุมกำเนิดอย่างสมเหตุผล โดยเนื้อหาจะเริ่มจากการ update on Pharmacology ของยาคุมกำเนิด ไปจนถึงประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับรอบเดือน, กลุ่มอาการถุงน้ำจำนวนมากในรังไข่ (Polycystic Ovary Syndrome), ไมเกรน และปัญหาผิวหนัง ประกอบกับ clinical review และอันตรกิริยาระหว่างยาต่าง ๆ
ในหัวข้อการดูแลผู้ป่วยโรคอ้วนและมีปัญหานอนไม่หลับในร้านยา จะเริ่มจากโรคอ้วน ซึ่งมีขอบเขตการบรรยายถึงพยาธิสรีรวิทยาของโรคอ้วน, แนวทางการรักษาโรคอ้วนและการแนะนำรักษาโรคอ้วนในร้านยา ส่วนการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหานอนไม่หลับ จะกล่าวถึงการควบคุมการตื่น และหลับของร่างกาย, ประเภทและการประเมินปัญหานอนไม่หลับ, การรักษาและผลิตภัณฑ์ที่อาจช่วยการนอนหลับได้
วัตถุประสงค์
1.เพื่อทบทวนความรู้เรื่องการคุมกำเนิด, โรคอ้วนและปัญหาการนอนไม่หลับ
2.เพื่อให้เภสัชกรมีทักษะการซักประวัติ , การคัดกรองโรค รวมถึงการดูแล และแนะนำผู้ป่วย
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อสอบถามได้ที่ ภญ.นฤมล อังคเศกวิไล. เบอร์โทรติดต่อ 081-883-2256 อีเมลล์ narumol@tsuruha.co.th