การประชุมวิชาการ
การอบรมการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ สำหรับเภสัชกร รุ่นที่ 4
ชื่อการประชุม การอบรมการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ สำหรับเภสัชกร รุ่นที่ 4
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-002-01-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมดอนเมือง 1-2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 21 -22 มกราคม 2563
ผู้จัดการประชุม ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์ และ เภสัชกร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามที่ประเทศไทยได้ผ่านกฎหมาย พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 อนุญาตให้กัญชาใช้ทางการแพทย์ได้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป จึงมีความจำเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้บริการผู้ป่วยให้ได้รับยาที่มีมาตรฐานและมีการสั่งใช้ การจ่ายยา และการใช้ อย่างถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งสภาเภสัชกรรมเห็นความสำคัญของการให้ความร่วมมือกับกรมการแพทย์ในการจัดทำหลักสูตรนี้ขึ้น

หลักสูตรการอบรม การใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ สำหรับเภสัชกรฉบับนี้ จัดโดยสภาเภสัชกรรม เป็นหลักสูตรการอบรมที่เน้นสำหรับเภสัชกร ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
การนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ ตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์กัญชาที่มีสารสำคัญตามต้องการ การสกัดสารสำคัญ การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน การจ่ายยา การแนะนำการใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม และการคุ้มครองผู้บริโภค

เนื้อหาหลักสูตรเป็นไปตามกรอบที่กรมการแพทย์กำหนด และเพิ่มเติมในส่วนสำคัญของบทบาทเภสัชกรเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีวิทยากรการอบรมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับการออกแนวทางการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ และเภสัชกรผู้ทรงคุณวุฒิเรื่องกัญชา

สภาเภสัชกรรม ขอขอบคุณ คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม คณะอนุกรรมการวิชาการเกี่ยวกับกัญชาและกระท่อมเพื่อใช้ในทางการแพทย์และการเภสัชกรรม และวิทยากร หวังว่าบุคลากรผู้ผ่านการอบรมจะได้รับความรู้และสามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม ที่พร้อมด้วยจริยธรรมวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงยาได้อย่างมีประสิทธิผลและปลอดภัย
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ