การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ “The Next Transition of Community Pharmacy Services Management in Thailand”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ “The Next Transition of Community Pharmacy Services Management in Thailand”
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-016-11-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก
วันที่จัดการประชุม 24 พฤศจิกายน 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 150-200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การปฏิบัติงานของเภสัชกรชุมชนในร้านยาเป็นการนำศาสตร์ทั้งด้านวิชาชีพเภสัชกรรมและด้านบริหารธุรกิจซึ่งเป็นโครงสร้างของการประกอบกิจการของร้านยาที่สำคัญ การศึกษาข้อมูลและปัจจัยของสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงย่อมมีความสำคัญต่อการสร้างโอกาสการปรับตัว การมีองค์ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาด้านยา ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องมือแพทย์มีความสำคัญต่อการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินงานของเภสัชกรชุมชน นอกจากนี้ศึกษาการนำเทคโนโลยีสื่อสารยุคดิจิตอลมาใช้การประกอบการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความแตกต่างของงานด้านเภสัชกรรม พร้อมทั้งศึกษาโอกาสการทำธุรกิจยุคเครือข่ายบนโลกโซเชียลมีความสำคัญต่อธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ต่อโลกธุรกิจในอนาคต
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประทศไทย) จึงเล็งเห็นประโยชน์การเพิ่มความรู้และพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรชุมชนให้มีความรอบรู้ทั้งมิติด้านเภสัชกรรมและมิติด้านบริหารจัดการทั้งในระบบการตลาดและการสร้างงานบริการด้านเภสัชกรรมให้มีประสิทธิภาพต่อผู้รับบริการที่ร้านยา
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเพิ่มศักยภาพเภสัชกรชุมชนด้านการจัดการบริหารร้านยาให้มีประสิทธิภาพที่ดีสอดคล้องกับกฎหมาย
2.เพื่อทราบถึงทิศทางแนวโน้มโอกาสทางการตลาดของร้านยาในอนาคตเพื่อสร้างการปรับตัวของร้านยา
3.เพิ่มความรอบรู้การใช้เครือข่ายบนโลกโซเชียลกับงานเภสัชกรรมชุมชน
คำสำคัญ
Pharmaceutical Care Services, Community Pharmacist, Health Care System, Drug Act and Medical Device Act, Social Media Marketing