การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ Review Broad Spectrum Antibiotic and Benefit of Stability Study Packaging Designed
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ Review Broad Spectrum Antibiotic and Benefit of Stability Study Packaging Designed
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-023-11-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุม Convention Hallโรงพยาบาลอุตรดิตถ์
วันที่จัดการประชุม 03 ธันวาคม 2562
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักจุลชีววิทยาและบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ 60 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) และการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) ในสถานพยาบาล เพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและลดค่าใช้จ่ายด้านยา รวมถึงลดปัญหาการติดเชื้อดื้อยา สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การจัดการดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งมีเป้าหมายให้ประเทศไทยมีการป่วยจากเชื้อดื้อยาลดลงร้อยละ 50 และมีปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพสำหรับมนุษย์ลดลง ร้อยละ 20 ในปี 2564
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ มีการดำเนินการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) และการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล (Antimicrobial Stewardship Program; ASP) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดอุบัติการณ์ เชื้อดื้อยา ลดปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพและเพิ่มอัตราการตอบสนองต่อการรักษา
ดังนั้น งานเภสัชสนเทศ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จึงได้จัดประชุมวิชาการ Review Broad Spectrum Antibiotic and Benefit of Stability Study Packaging Designed ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์มีความรู้ ความเข้าใจ และมีการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์และโรงพยาบาลเครือข่ายในจังหวัดอุตรดิตถ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อแบคทีเรีย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจในการเลือกใช้ Broad Spectrum Antibiotics ให้สมเหตุผล
คำสำคัญ
Broad Spectrum Antibiotic การใช้ยาอย่างสมเหตุผล Antimicrobial Stewardship Program
วิธีสมัครการประชุม
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โทร 0 5583 0708 ต่อ 3101, 1124 โทรสาร 0 5583 0783