การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ชื่อการประชุม โครงการอบรมการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-022-11-2562
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่จัดการประชุม 21 -22 ธันวาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชทุกสาขา ในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 14 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เพื่อให้เภสัชกรชุมชนเป็นที่พึ่งพิงของประชาชนและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ สามารถรองรับความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จำเป็นที่งานเภสัชกรรมชุมชนต้องมีความเป็นพลวัตขณะเดียวกันเภสัชกรชุมชนต้องพัฒนาบทบาทการดูแลผู้ป่วยจากเชิงรับให้เป็นเภสัชกรประจำครอบครัวทำงานเชิงรุก โดยการผสมผสานทั้งการดูแลผู้ป่วยเฉพาะราย ครอบครัว และชุมชนของผู้ป่วย นวัตกรรมการบริการดังกล่าว เป็นแรงผลักให้เภสัชกรชุมชนต้องพัฒนาตนเองทั้งองค์ความรู้และทักษะในการจัดการด้านยาของผู้ป่วย ซึ่งไม่เพียงพอ แต่จะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลผู้ปวยโดยองค์รวม แต่การพัฒนานี้ยังช่วยสร้างภาพพจน์ของความเป็นวิชาชีพ ก่อให้เกิดตวามแตกต่างและตวามได้เปรียบทางการแข่งขันให้แก่เภสัชกรชุมชน นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็น ต้นแบบในการพัฒนามาตรฐานงานบริบาลเภสัชกรรมชุมชนต่อไป จึงมีความจำเป็นต้องมีหลักสูตรการบริบาลทางเภสัชกรรมชุมชนสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพื่อพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรชุมชนอย่างต่อเนื่อง วิทยาลัยเภสัชบำบัด ภายใต้สภาเภสัชกรรม ได้เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงจัดทำหลักสูตรการบริบาลทางเภสัชกรรมชุมชนสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพื่อให้เภสัชกรได้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการให้บริบาลแก่ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยยชน์ในการดูแลผู้ป่วยไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างจริงจัง ทางวิทยาลัยเภสัชบำบัดร่วมกับมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงจัดทำโครงการอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมชุมชนสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังขึ้น
วัตถุประสงค์
1.มีแนวคิด และทักษะในการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยกลุุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มขึ้น
2.มีความรู้ทางเภสัชบำบัดในผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวในการดูและผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ
เภสัชกรชุมชน ร้านยา โรคไม่ติตต่อเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรม
วิธีสมัครการประชุม
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ดร.ภญ.ชวนชม ธนานิธิศักดิ์ โทร.055-961835 มือถือ 084-0204023