การประชุมวิชาการ
การอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมชุมชนสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ชื่อการประชุม การอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมชุมชนสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-033-11-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมสบาย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
วันที่จัดการประชุม 30 -01 ธันวาคม 2562
ผู้จัดการประชุม วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย 1.เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 2.เป็นผู้ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และไม่เคยถูกลงโทษในคดีทางจรรยาบรรณในระยะ 2 ปี ก่อนที่จะสมัครเข้ารับการอบรม
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เพื่อให้เภสัชกรชุมชนเป็นที่พึ่งพิงของประชาชนและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ สามารถรองรับความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จำเป็นที่งานเภสัชกรรมชุมชนต้องมีความเป็นพลวัต ขณะเดียวกันเภสัชกรชุมชนต้องพัฒนาบทบาทการดูแลผู้ป่วยจากเชิงรับให้เป็นเภสัชกรประจำครอบครัวทำงานเชิงรุก โดยการผสมผสานทั้งการดูแลผู้ป่วยเฉพาะราย ครอบครัว และชุมชนของผู้ป่วย นวัตกรรมการบริการดังกล่าว เป็นแรงผลักให้เภสัชกรชุมชนต้องพัฒนาตนเองทั้งองค์ความรู้และทักษะในการจัดการด้านยาของผู้ป่วย ซึ่งไม่เพียง แต่จะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลผู้ป่วยโดยองค์รวม แต่การพัฒนานี้ยังช่วยสร้างภาพพจน์ของความเป็นวิชาชีพ ก่อให้เกิดความแตกต่างและความได้เปรียบทางการแข่งขันให้แก่เภสัชกรชุมชน นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็น ต้นแบบในการพัฒนามาตรฐานงานบริการเภสัชกรรมชุมชนต่อไป จึงมีความจำเป็นต้องมีหลักสูตรการบริบาลทางเภสัชกรรมชุมชนสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพื่อพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรชุมชนอย่างต่อเนื่อง
วิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ ภายใต้สภาเภสัชกรรม ได้เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงจัดทำหลักสูตรการบริบาลทางเภสัชกรรมชุมชนสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพื่อให้เภสัชกรได้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างจริงจัง ทางวิทยาลัยเภสัชบำบัดร่วมกับมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน และกลุ่มเภสัชกรนครราชสีมา จึงจัดทำโครงการอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมชุมชนสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังขึ้น

วัตถุประสงค์
1 มีแนวคิด และทักษะในการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มขึ้น
2 มีความรู้ทางเภสัชบำบัดในผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจสมัครเข้าฝึกอบรมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เวบไซต์วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย www.thaibcp.pharmacycouncil.org ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโทรศัพท์ 0-4320-2378 E-mail: Lsunee@kku.ac.th หรือที่ สำนักงานวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2590-1877 E-mail : thaibcp@gmail.com