การประชุมวิชาการ
โครงการงานมหกรรมคุณภาพฟื้นฟูวิชาการ โรงพยาบาลชลบุรี ประจำปี 2562
ชื่อการประชุม โครงการงานมหกรรมคุณภาพฟื้นฟูวิชาการ โรงพยาบาลชลบุรี ประจำปี 2562
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-012-11-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมอาคารเฉลิมราชสมบัติ ชั้น 9
วันที่จัดการประชุม 18 -20 พฤศจิกายน 2562
ผู้จัดการประชุม กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลชลบุรี
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 8 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรงพยาบาลชลบุรี เป็นโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้บริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิจนถึงตติยภูมิ ซึ่งเปิดให้บริการด้วยคุณภาพและมาตรฐานแก่ประชาชน ตั้งแต่ พ.ศ.2462 โดยได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล(องค์การมหาชน) ตั้งแต่ พ.ศ.2550 เป็นต้นมา ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI พ.ศ.2558 โรงพยาบาลชลบุรีมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่การพัฒนา Advance HA และผ่านการรับรองมาตรฐานขั้นก้าวหน้า จนได้รับการรับรองมาตรฐานขั้นก้าวหน้า Advance HA จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (องค์การมหาชน) ในปี 2561 ที่ผ่านมา อีกทั้งเป็นต้นแบบของโรงพยาบาลคุณธรรมที่เป็นที่ยอมรับของประเทศ
ด้วยในปี พ.ศ. 2562 นี้ เป็นปีครบรอบ 100 ปี ของโรงพยาบาลชลบุรี ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่ทางโรงพยาบาลชลบุรี ภายใตเสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะได้เผยแพร่เรื่องราวความเป็นมา ประวัติศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขไทย รวมถึงความสำเร็จ พัฒนาการ และผลงานที่ผ่านมาของการสาธารณสุขไทยให้ทราบโดยทั่วกัน ซึ่งทางโรงพยาบาลชลบุรีจัดให้มีการประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้วิชาการด้านสุขภาพ และสร้างเครือข่ายในเขตสุขภาพ จึงเห็นควรให้มีการจัดประชุมวิชาการ งานมหกรรมคุณภาพฟื้นฟูวิชาการ โรงพยาบาลชลบุรี ประจำปี 2562 ขึ้นเพื่อรำลึกวันครบรอบ 100 ปี ของโรงพยาบาลชลบุรี เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้มีองค์ความรู้ใหม่ด้านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตรวจคัดกรอง ส่งเสริม วินิจฉัยโรค รักษา และฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากรผู้บรรยายผู้นำเสนอผลงานและผู้เข้าประชุมร่วมกัน
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างบรรยากาศการพัฒนาคุรภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2.เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
3.เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
4.เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงพยาบาลชลบุรี และโรงพยาบาลอื่นๆ
5.เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในการผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่องานการแพทย์และสาธารณสุข
6.เพื่อรำลึกถึงวันครบรอบ 100 ปี ของโรงพยาบาลชลบุรี
คำสำคัญ