การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ “Complementary Medicine in Pharmacy Practice-Research Update & Application”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ “Complementary Medicine in Pharmacy Practice-Research Update & Application”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รหัสกิจกรรม 1012-2-000-019-11-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 05 พฤศจิกายน 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร อาจารย์เภสัชกร และนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจรวม 250 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เภสัชกรเป็นกลุ่มที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดในการให้คำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพ และประชาชนสนใจดูแลสุขภาพด้วยการเลือกใช้โภชนเภสัชภัณฑ์ ได้แก่ วิตามิน เกลือแร่ สารอาหาร และสมุนไพรอย่างถูกต้องเหมาะสม ดังนั้นเภสัชกรจึงความจำเป็นที่ต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโภชนเภสัชภัณฑ์ที่ถูกต้อง มีการทบทวนงานวิจัย เพิ่มพูนความรู้อย่างสม่ำเสมอ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จึงเล็งเห็นว่าการอบรมความรู้ดังกล่าวเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับเภสัชกรชุมชน จึงจัดงานประชุมวิชาการ “Complementary Medicine in Pharmacy Practice-Research Update & Application” ร่วมกับสถาบันวิจัยแบลคมอร์ส โดยเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์จากทั้งต่างประเทศและในประเทศมาให้ข้อมูล (มีการแปลเป็นภาษาไทยให้) เพื่อกระตุ้นให้เภสัชกรมีการพัฒนาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์กับการทำงานได้
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เภสัชกรมีความรู้เพิ่มเติมในเรื่องโภชนเภสัชภัณฑ์ (Complementary Medicine) โดยสามารถให้คำแนะนำในการเลือกใช้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยเป็นหนึ่งในกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง (Continuing Pharmaceutical Education, CPE) เพื่อการพัฒนาตนเองของเภสัชกรที่สนใจเข้าร่วมประชุม
คำสำคัญ
Complementary Medicine in Pharmacy
วิธีสมัครการประชุม
แผนกการศึกษา บริษัท แบลคมอร์ส จำกัด โทร. 02-203-7900 E-mail: education.th@blackmores.co.th