การประชุมวิชาการ
แนวทางการรักษาปัญหาผิว การแนะนำและเลือกผลิตภัณฑ์เวชสำอางในร้านขายยา
ชื่อการประชุม แนวทางการรักษาปัญหาผิว การแนะนำและเลือกผลิตภัณฑ์เวชสำอางในร้านขายยา
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-019-11-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 25 -26 พฤศจิกายน 2562
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก และเภสัชกรทุกสาขาอาชีพ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
ร้านขายยา เป็นแหล่งที่พึ่งของชุมชน ที่มีการกระจายในส่วนต่างๆทั่วประเทศ เป็นสถานที่มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มการเข้าถึงยาและการบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน การดูแลผู้ป่วยในร้านขายยาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และให้คำแนะนำที่ถูกต้องและปลอดภัยแก่ผู้ที่มาใช้บริการ เนื่องจากมลภาวะทางด้านอากาศและสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพผิวอย่างแพร่หลาย ซึ่งปัจจุบันประชาชนให้ความสำคัญกับการสุขภาพผิวหน้า และผิวกาย และหันมาดูแลผิวกันอย่างสม่ำเสมอ
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เภสัชกร จึงได้จัดกิจกรรมการประชุมวิชาการสำหรับเภสัชกร เพื่อส่งเสริมความรู้ในการรักษาปัญหาผิว สามารถแนะนำแนวทางการรักษา และยาที่ต้องใช้นแต่ละปัญหา มีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลสารสำคัญ ส่วนประกอบของผลิตภัณฑสำหรับผิว และแนวทางการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เวชสำอางที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยแก่ผู้ที่มาใช้บริการ รวมถึงแนวทางการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านการดูแลปัญหาผิวไปประยุกต์ใช้ต่อตนเองให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพผิวที่ดีอีกด้วย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจหลักการของการรักษาปัญหาผิว
2 เพื่อให้ผ้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ในการเลือกใช้ยารักษาปัญกาผิวอย่างเหมาะสมและปลอดภัยแก่ผู้ป่วย
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เวชสำอางและสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยให้แก่ผู้มาใช้บริการ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมเต็มแล้ว ขอความกรุณาโปรดติดตามในโอกาสต่อไปทาง www.pat.or.th