การประชุมวิชาการ
การจัดทำเอกสารเพื่อขอรับรองมาตรฐาน GMP เครื่องสำอาง: หลักสูตร “การดำเนินการผลิตและสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง (ASEAN Guidelines for Cosmetic Good Manufacturing Practice)”
ชื่อการประชุม การจัดทำเอกสารเพื่อขอรับรองมาตรฐาน GMP เครื่องสำอาง: หลักสูตร “การดำเนินการผลิตและสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง (ASEAN Guidelines for Cosmetic Good Manufacturing Practice)”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-003-01-2563
สถานที่จัดการประชุม อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
วันที่จัดการประชุม 22 -23 มกราคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และผู้สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 14 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันธุรกิจเครื่องสำอางของประเทศไทยเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ทำให้มีผู้ผลิตรายใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามมีผู้ผลิตหลายรายที่อาศัยช่องว่างต่างๆ เพื่อผลิตเครื่องสำอางอย่างผิดกฏหมาย ทำให้เกิดผลเสียกับผู้บริโภคตามที่เป็นข่าวในช่วงที่ผ่านมา องค์การอาหารและยาในนามของผู้ที่มีอำนาจในการกำกับดูแล จึงมีนโยบายที่เข้มงวดมากขึ้น ตั้งแต่กระบวนการขออนุญาตเป็นสถานที่ผลิต โดยออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนําเข้าเครื่องสําอาง พ.ศ.2561 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ว่าด้วยกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนําเข้าเครื่องสําอาง สำหรับหัวข้อสถานที่ผลิตนั้นได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โดยกรณีนำเข้าเครื่องสำอาง ต้องนำเข้าจากผู้ผลิตที่ได้รับรองมาตรฐานเกี่ยวกับการผลิตที่เทียบเท่าหรือไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด เช่น WHO Good Manufacturing Practices (GMP) for pharmaceutical products, Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S), Good Manufacturing Practices (GMP) for pharmaceutical product, ISO 22716 Cosmetics Good Manufacturing Practices (GMP) – Guideline for Good Manufacturing Practices, CTFA Guideline for Cosmetic Good Manufacturing Practices, U.S.A., Cosmetic Good Manufacturing Practices, COLIPA – The European Cosmetic Toiletry and Perfumery Association, ASEAN Guidelines for Cosmetic Good Manufacturing Practice ฯลฯ
สำหรับประเทศไทยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและรัดกุมมากขึ้นเพื่อยกระดับผู้ผลิตให้เข้าใกล้การรับรองมาตรฐานต่างๆ และยังมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ผลิตที่มีความพร้อมให้พัฒนาสถานที่ผลิตเพื่อขอรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับการผลิต โดยมาตรฐานที่พยายามส่งเสริมและผลักดันให้ใช้ในประเทศไทย คือ ASEAN Guideline for Cosmetic Good Manufacturing Practice ซึ่งน่าจะถูกนำมาบังคับใช้ต่อไปในอนาคต โดยในปัจจุบันนี้มีผู้ผลิตหลายรายที่ได้รับการรับรองแล้ว และยังมีผู้ผลิตอีกหลายรายที่อยู่ระหว่างการขอรับรองมาตรฐานดังกล่าว การสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์และข้อกำหนดต่างๆ ในมาตรฐานนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้ผลิตที่กำลังอยู่ระหว่างการขอรับรองและผู้ผลิตรายใหม่ งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ศูนย์ภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ “ประโชติ เปล่งวิทยา” คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เล็งเห็นความสำคัญของการยกระดับผู้ผลิตเครื่องสำอางในไทยให้มีมาตรฐาน เพื่อความยั่งยืนในระยะยาวของผู้ผลิตเองและความปลอดภัยของผู้บริโภค จึงจัดอบรมเรื่อง การจัดทำเอกสารเพื่อขอรับรองมาตรฐาน GMP เครื่องสำอาง: หลักสูตร “การดำเนินการผลิตและสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง (ASEAN Guidelines for Cosmetic Good Manufacturing Practice)” นี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อการขอรับรองมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอาง และสามารถยื่นขอรับรองมาตรฐานต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารเพื่อขอรับรองมาตรฐาน GMP
2.พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและพัฒนามาตรฐานการผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ศูนย์ภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ “ประโชติ เปล่งวิทยา” คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 เบอร์โทร 081-1723236 Email: wisdompharmsu@gmail.com