การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรภาสอีสาน ประจำปี 2562
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรภาสอีสาน ประจำปี 2562
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-050-12-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมริเวอร์ ซิตี้ จังหวัดมุกดาหาร
วันที่จัดการประชุม 05 ธันวาคม 2562
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามแนวทางการพัฒนาวิชาการสำหรับเภสัชกร สอดคล้องกับระบบการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านต่างๆ กลุ่มเภสัชกรภาคอีสาน จึงได้กำหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการด้านยาและความรู้วิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการพื้นฟู พัฒนาความรู้ที่ทันสมัยให้กับเภสัชกรในกลุ่มจังหวัดภาคอีสาน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัตงานเภสัชกรรมของเภสัชกร ในกลุ่มจังหวัดภาคอีสาน และถ่ายทอดความรู้เรื่องแนวทางการป้องกันโรคพิษสุนัขบัา และการใช้กัญชาทางการแพทย์
คำสำคัญ
เภสัชกรภาสอีสาน