การประชุมวิชาการ
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562
ชื่อการประชุม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-2-000-003-11-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมแรมแรนดท์ กรุงเทพ
วันที่จัดการประชุม 20 พฤศจิกายน 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่ทำงานในบริษัทยาต่างๆ เภสัชกรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับด้านการตลาดยา
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วยสมาคมเภสัชกรรมการตลาด(ประเทศไทย) ) ซึ่งเป็นสมาคมที่มีสมาชิกที่เป็นเภสัชกรทำงานในด้านการตลาด จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีขึ้นในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
การประชุมนี้จะมีการประชุมเพื่อการบริหารสมาคมต่อไปและมีเนื้อหาการบรรยายให้เข้าใจในเรื่องทิศทางการบริหารรพ.เอกชนและการนำนวัตกรรมมาใช้ในทางการแพทย์ และเภสัชกรรม การเก็บหน่วยกิจ การสัมนาตลาดยาในประเทศไทย บทเรียน ความสำเร็จ และอนาคต
วัตถุประสงค์
เพื่อประชุมใหญ่สามัญประจำปีขึ้นในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ2562 และบรรยายให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจในเรื่องทิศทางการบริหารรพ.เอกชนและการนำนวัตกรรมมาใช้ในทางการแพทย์ และเภสัชกรรม การสัมนาตลาดยาในประเทศไทย บทเรียน ความสำเร็จ และอนาคต
คำสำคัญ
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี, เภสัชกรการตลาด,ตลาดยา, นวัตกรรมการบริหารทางการแพทย์และเภสัชกรรม