การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-027-11-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมโนโวเทลภูเก็ต โภคีธรา ภูเก็ต
วันที่จัดการประชุม 17 พฤศจิกายน 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรชุมชนจังหวัดภูเก็ตและเภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดภูเก็ต เป็นชมรมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการสื่อกลางในการสื่อสารและพัฒนาศักยภาพเภสัชกรชุมชนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งปัจจุบันมีเภสัชกรในจังหวัดภูเก็ตเป็นสมาชิกกว่าสามร้อยคน โดยชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม และจัดการประชุมวิชาการให้กับสมาชิกอย่างมาต่อเนื่อง
อนึ่งในปี 2562 ชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดภูเก็ต ได้ตอบสนองนโยบายของสภาเภสัชกรรมในการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องสำหรับเภสัชกรอีกครั้ง นับเป็นครั้งที่ 3 ในปี 2562 ในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยการประชุมวิชาการได้กำหนดหัวข้อการอบรมจำนวน 4 เรื่อง อันมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับยา การดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน และการตอบรับนโนบายรัฐบาล เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของเภสัชกรชุมชน ดังนี้
•การให้คำปรึกษาและเลือกใช้ยาเพื่อช่วยเลิกบุหรี่
•เรื่องโรคระบบทางเดินอาหารและการใช้ยา
•ตำรับยาสมุนไพรกัญชาเพื่อการแพทย์
•ร้านยาชุมชนอบอุ่น
วัตถุประสงค์
1.เข้าใจและทราบถึงวิธีการและขั้นตอนการเลิกบุหรี่
2.เข้าใจและทราบถึงโรคระบบทางเดินอาหารและการใช้ยาที่ถูกต้อง
3.เข้าใจและทราบถึงตำรับยาสมุนไพรกัญชาเพื่อการแพทย์
4.สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่น หรือให้คำแนะนำกับผู้อื่นได้
5.เข้าใจและทราบถึงนโยบายร้านยาชุมชนอบอุ่น และเข้าร่วมโครงการกับ สปสช.
คำสำคัญ
ระบบทางเดินอาหาร, เลิกบุหรี่, กัญชา, ร้านยาชุมชนอบอุ่น